Kniha proroka Micheáša

 

Kniha proroka Micheáša

KNIHA PROROKA MICHEÁŠA

 

1. Hrozba Izraelu a Júdovi

 

1 Úvod. – 1  Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Micheášovi z Morasti v dňoch judských kráľov Joatama, Achaza a Ezechiáša, ktoré dostal vo videní o Samárii a Jeruzaleme.

 

2  Počujte, všetky národy,

pozoruj, zem a čo ju napĺňa,

nech je Pán svedkom proti vám,

Pán zo svojho svätého chrámu.

 3 Lebo, hľa, Pán vychádza zo svojho miesta,

zostupuje a kráča po výšinách zeme.

 4 I roztekajú sa pod ním vrchy

a údolia sa roztvárajú

ako vosk pred ohňom,

ako voda vyliata na svah.

 5 Pre Jakubov hriech je to všetko,

pre zločin Izraelovho domu.

Čo je Jakubov hriech?

Či nie Samária?

A čo sú výšiny Júdu?

Či nie Jeruzalem?

 

Pohroma Izraela

 

6 Zo Samárie urobím hŕbu na poli

a pozemok pre vinicu;

jej kamene pohádžem do doliny

a jej základy odhalím.

 7 Všetky jej modly rozbijú,

všetky jej dary spália ohňom,

všetky jej obrazy spustoším,

veď sú nazbierané zo mzdy pobehlice

a budú zasa mzdou pobehlice.

 8 Preto budem nariekať a kvíliť,

budem chodiť bosý a nahý,

budem nariekať ako šakaly

a smútiť ako pštrosy.

 9 Lebo jej rana je nezahojiteľná,

lebo došla k Júdovi,

došla až k bráne môjho ľudu,

k Jeruzalemu.

 

Pohroma Júdu

 

 10 V Géte neohlasujte,

v Akku neplačte.

V Bet Afre

sa v prachu váľajte!

 11 Prejdiže si, obyvateľka Šafiru,

potupená nahotou!

Nevyjde obyvateľka Sánanu.

Nárek v Bet Haeseli

odňal od vás podporu.

 12 Čaká na šťastie

obyvateľka Marotu,

hoci nešťastie zostúpilo od Pána

k bráne Jeruzalema.

 13 Zapriahni do voza tátoše,

obyvateľka Lachišu.

Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol,

že sa u teba našli zločiny Izraela.

14 Preto dajú odbytné

Morešet Gatu;

domy Achzibu budú sklamaním

pre kráľov Izraela.

 15 Ešte ti privediem dediča,

obyvateľka Maresy;

až k Odolamu pôjde

sláva Izraela.

 16 Ohoľ sa a ostrihaj

pre svojich rozkošných synov,

rozšír si plešinu ako sup,

lebo sa odsťahujú od teba.

 
1. O Micheášovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. – K dobe, v ktorej Micheáš pôsobil, porov. Iz 1, 1; Oz 1, 1. – Hlavné mesto Izraelského kráľovstva, Samária, sa tu spomína namiesto celého kráľovstva, podobne aj Jeruzalem, hlavné mesto Južného kráľovstva.
2. Porov. Dt 32, 1; Iz 1, 2; Mich 6, 1 n.
3. „Zo svojho miesta“ rozumej: z neba.
4. Porov. Sdc 5, 4 n.; Ž 18, 8 n.; 68, 9; 97, 2 – 6.
5. Samária a Jeruzalem sú strediskami modloslužby svojich krajín.
7. Samária pokladala svoje bohatstvo, ktoré jej umožnilo narobiť toľko modiel, za dar svojich falošných bohov, porov. Oz 2, 12.
8. O slove „nahý“ pozri pozn. k Iz 20, 2.
9. Úder, ktorý zničil Samáriu, bol úder aj pre Judsko. Nepriateľ väčšmi ohrozoval aj Judsko.
10 – 16. Spomína sa niekoľko judských miest vždy v súvise s nejakým nešťastím, ktoré má v pôvodine podobný význam alebo aspoň podobné znenie ako meno mesta. Tieto slovné hry v preklade nemožno podať. Okrem tohto je osnova týchto veršov dosť porušená.

10. Prorok vyzýva judských utečencov, aby pred cudzincami zatajili svoje nešťastie, lebo tí by sa ich pohrome tešili. Ako príklad sa spomína filištínske mesto Gét a fenické mesto Akko. – Bet Afra je asi Ofera, mesto na území Benjamínovho kmeňa.
11. Mestá, spomínané v tomto verši, sa nepodarilo s istotou určiť. Zmysel je asi: Obyvatelia Šafiru sa ešte vyzývajú k úteku, obyvatelia Sánanu však už nemohli ujsť pred nepriateľom.
12. Poloha Marotu je neznáma.
13. O Lachiši pozri pozn. k 2 Kr 14, 19. „Zapriahni do voza tátoše“ rozumej: Ujdi, ako rýchlo len môžeš.
14. Odbytné dával ženích verenici, keď ju prepúšťal. Aj Pán prepustí svoju nevernú snúbenicu. Meno Morešet znamená „verenica“. O tomto meste pozri úvod. – Meno mesta Achzib znamená „lož, klamstvo“. V tomto meste sa dožijú sklamania králi, ktorí sa spoliehali na silu a ľudskú pomoc. – Achzib bol v Judsku, pozri Joz 15, 44.
15. O Marese porov. pozn. k 2 Krn 11, 6 – 10. Toto mesto dostane nového, nepriateľského dediča. „Sláva Izraela“ sú veľmoži, ktorí budú musieť utekať a schovávať sa v jaskyni Odolam ako kedysi Dávid, porov. 1 Sam 22, 1; 2 Sam 23, 13.
16. Porov. Iz 15, 2; 22, 12; Jer 7, 29; 16, 6; 41, 5; Am 8, 10. – Synovia národa pôjdu do zajatia.
  Kniha proroka Micheáša