Druhý list Timotejovi

Druhý list Timotejovi

2 Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista. – 1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.  2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista.  4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5 A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.

8 Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu.  11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12 Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13 Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

 

Boj proti bludným náukám, 2, 14 – 3, 9

 

Súveké bludy. – 14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti  17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus, 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých.  19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo.  20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. 21 Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.

 

Ako bojovať proti bludu. – 22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu  26 a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.
Pavol dokazuje dôležitosť ústneho podania v živote Cirkvi.
4 – 6. Timotej sa má oddať apoštolátu celý ako vojak, disciplinovaný ako pretekár a usilovný ako roľník.
11 – 13. Asi ide o úryvok z nejakého liturgického hymnu. Porov. 1 Tim 3, 16; 6, 15 – 16.
17. Hymeneus sa spomína aj v 1 Tim 1, 20.
19. Nápisy na pohanských chrámoch označovali ich určenie. Pre budovu Božej Cirkvi Pavol vyberá nápisy z Nm 16, 5 a Iz 26, 13; 52, 11. Cirkev patrí Bohu a je povolaná k svätosti.
20 – 21. Nie všetci z tých, čo sú v Cirkvi, sú dokonalí.
26. Zmysel gréckej pôvodiny je nejasný. Môže ísť o Božiu vôľu alebo diablovu. Pravdepodobnejší je druhý význam.
Druhý list Timotejovi