Druhý list Timotejovi

Druhý list Timotejovi

 

4 Hlásaj slovo. –  1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

 

Záver, 4, 6 – 22

 

Dobrý boj som bojoval. –  6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. 7 Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.  8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

 

Osobné správy. – 9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr.  10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.  11 Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.  12 Tychika som poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny.  14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.

16 Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

 

Pozdravy. –  19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. 20 Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte.  21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou.

Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia.

22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.

 
1. Živí sú tí, čo budú pri druhom Kristovom príchode na konci sveta ešte žiť. Porov. 1 Sol 4, 15; 1 Kor 15, 51 – 52.
6. Pavol tu svoju smrť opisuje dvoma obrazmi. Použil ich už v Liste Filipanom. Tak ako sa vylievalo na obete víno, voda alebo olej (Ex 29, 40), bude vyliata aj jeho krv na obetu mučeníckej smrti (Flp 2, 17). Druhý obraz je v texte Flp 1, 23: „túžim zomrieť“, v gréckej pôvodine je „byť odviazaný“ – rozumie sa od tela.
8. Pavol prirovnáva život človeka na zemi k atletickým pretekom (1 Kor 9, 26), pri ktorých víťaz dostával vavrínový veniec. Tu je symbolom večnej odmeny.
10. Démas bol verným Pavlovým spolupracovníkom počas jeho prvého väznenia v Ríme alebo Cézarei (porov. Kol 4, 14; Flm 24).
11. Lukáš a Marek sú evanjelisti. Porov. Kol 4, 10. 14.
12. O Tychikovi pozri Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; Tít 3, 12.
14. Alexander – nie je isté, či ten, ktorého Apoštol vylúčil z Cirkvi (porov. 1 Tim 1, 20). Citát je zo Ž 28, 4.
19 – 20. O uvedených menách porov. Sk 18, 2; Rim 16, 3; Sk 19, 22; 20, 4; 21, 29.
21. Tu spomínaný Línus je podľa niektorých prvý Petrov nástupca na rímskom stolci.
Druhý list Timotejovi