Druhý list Timotejovi

Druhý list Timotejovi

3 Budúce bludy. –  1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.  2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, 7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.  8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. 9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.

 

Horlivosť v apoštolskej práci, 3, 10 – 4, 5

 

Vytrvaj v tom, čo ti je zverené. – 10 Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,  11 prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.

 14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.  16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

 
1. „Posledné dni“ podľa niektorých označujú čas pred príchodom Krista (Mt 24, 9 – 12). No pre Pavla sa eschatologické obdobie už začalo, ako to dosvedčuje záver v. 5.
2 – 5. Porov. Rim 1, 29 n.
8. Jannes a Jambres boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi u faraóna. Porov. Ex 7, 11. 22. Ich mená pochádzajú z hebrejskej tradície (apokryfy).
11. Pavol spomína, čo vytrpel počas svojej prvej apoštolskej cesty v Antiochii (Sk 13, 50), Ikóniu (Sk 14, 1 – 5) a v Lystre (Sk 14, 19 – 20). Lystra bola Timotejovým rodiskom.
14. Pavol tu pravdepodobne myslí na Timotejovu matku a starú matku, ktoré boli pôvodom Židovky (porov. 1, 5), ale aj na seba.
16. Celé Sväté písmo je napísané z vnuknutia Ducha Svätého (inšpirácia). Ide o Starý zákon, ale nie je vylúčené, že sa myslí aj na niektoré texty Nového zákona (pozri poznámku k 1 Tim 5, 18).
Druhý list Timotejovi