Kniha proroka Joela

Kniha proroka Joela

Deň Pánov príde

 

 

2 1 Zvučte trúbou na Sione,

volajte na mojom svätom vrchu,

nech sa trasú všetci obyvatelia zeme,

lebo prichádza Pánov deň, áno, blízko je.

2  Deň tmy a mrákavy,

deň oblakov a víchrice.

Ako zora sa rozprestiera na vrchoch

národ početný a mocný,

jemu podobný nebol od prapočiatku

a za ním už po roky rodov a rodov nebude.

3  Pred ním oheň zožiera

a za ním vypaľuje plameň;

sťa záhrada Eden je pred ním zem,

za ním však znivočená púšť

a nieto pred ním nijakej záchrany.

4  Ich výzor je ako výzor koní

a ako jazdci, tak bežia.

5 Akoby hrmot vozov

poskakujú na temene vrchov

a ako šľahot plamenného ohňa,

ktorý plevu zožiera;

ako mocný národ zriadený do boja.

6  Pred ním sa chvejú národy,

zo všetkých tvárí sa červeň sťahuje.

7 Bežia ako bohatieri

a ako bojovníci lezú na múry;

každý ide svojou cestou,

neodchýli sa zo svojho chodníka.

8 Jeden nevráža do druhého,

každý kráča svojou koľajou,

i cez strely sa neprestajne rútia.

9 Vpadnú do mesta, bežia po múroch,

vylezú na domy,

vojdú ako zlodej cez okná.

10  Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo,

slnko a mesiac sa zatemnia

a hviezdy stiahnu svoj jas.

11  Pán vydá hlas pred svojím vojskom,

veď jeho tábor je veľmi veľký,

veď je mocný a vykonáva jeho rozkaz.

Áno, veľký je Pánov deň

a veľmi hrozný, ktože ho vydrží?

 

Čiňte pokánie!

 

 

12 „Teraz však – hovorí Pán –

obráťte sa ku mne celým svojím srdcom,

pôstom i plačom a nárekom,

13  roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,

obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,

veď je dobrotivý a milosrdný,

trpezlivý a veľmi ľútostivý

a môže odvrátiť nešťastie.“

14  Možno, že sa zmení a odpustí

a zanechá po sebe požehnanie

na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

15 Zvučte trúbou na Sione,

zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie,

16 zvolajte ľud, zasväťte zástup,

zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých

aj tých, čo sajú prsia;

ženích nech vyjde zo svojej izby

a nevesta zo svojej chyže.

17  Medzi predsieňou a oltárom

nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia,

a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud

a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu,

aby nad nimi panovali národy;“

prečo by mali vravieť medzi národmi:

„Kdeže je ich Boh?“

 

Pán sa zmiluje

 

 

18 Pán sa rozhorlil za svoju krajinu

a ušetril svoj ľud.

19 Pán odpovedal svojmu ľudu:

„Hľa, ja vám pošlem obilie,

víno a olej: nasýtite sa nimi

a viac vás nedám na potupu národom.

20  A toho, čo je zo severu, oddialim od vás,

odoženiem ho na suchú a pustú zem,

jeho predvoj k Východnému moru

a jeho zadný voj k Západnému moru.

Jeho zápach sa bude roznášať

a jeho smrad bude vystupovať,

pretože urobil priveľa.

21  Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa,

pretože Pán konal veľkolepo.

22 Neboj sa, poľná zverina,

lebo sa rozzelenajú nivy púšte,

lebo strom prinesie svoje ovocie,

figovník a vinič vydajú svoju silu.

23 Synovia Siona, plesajte

a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu,

pretože vám dá učiteľa spravodlivosti

a zošle vám dážď ranný a neskorý ako kedysi,

24 takže sa humná naplnia obilím

a lisy budú pretekať vínom a olejom.

25 Vynahradím vám roky,

ktoré vyžrala kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč,

moje veľké vojsko, ktoré som na vás poslal.

26 Budete hojne jesť a nasýtite sa

a budete chváliť meno Pána, svojho Boha,

ktorý zaobchádzal s vami zázračne,

a môj ľud sa už nikdy nezahanbí.

27 Budete vedieť, že uprostred Izraela som ja,

ja som Pán, váš Boh, a nik iný,

a môj ľud sa už nikdy nezahanbí!“

 
2. Národ sú aj tu kobylky, porov. 1, 6, tie tiahnu ako mračná. – Podľa niektorých v kap. 2 už nie je reč o kobylkách, ale o nepriateľskom vojsku.
3. O záhrade Eden pozri pozn. k Iz 51, 3; porov. Ez 28, 13.
4 n. Podobný opis kobyliek pozri Zjv 9, 7 – 9.
6. „Z tvárí sa červeň sťahuje“ rozumej: tváre blednú od strachu.
10. O zjavoch, opísaných v tomto verši, pozri pozn. k Iz 13, 10. Proroci často spájajú blízke pohromy s pohromami ďalekej budúcnosti, najmä s posledným súdom. Aj Pán Ježiš hovoril v jednej reči aj o skaze Jeruzalema, aj o poslednom súde.
11. Aj záplava kobyliek je len Pánovo vojsko, plní jeho rozkaz.
13. Roztrhnuté rúcho bolo u Izraelitov (a je podnes) znak smútku. Ale vonkajšie znaky bez vnútornej ľútosti nemajú cenu.
14. Pán prišiel síce trestať, ale ak bude vidieť, že sa národ obrátil a koná pokánie, zmení trest na požehnanie, dá hojnú úrodu, ktorá zase umožní obety.
17. Prorok má pred očami svoj národ, veriaci v jedného Boha. Keby národ priveľmi trpel, pohania by sa mu posmievali, že nemá Boha, že sa nemá kto oň starať. „Národy“ – sú pohania – modloslužobníci.
20. Východné more je Mŕtve more, Západné je Stredozemné more. Do týchto morí Boh vženie kobylky, ktoré prišli od severu a priveľmi spustošili krajinu. Ale Boh chce azda zároveň ubezpečiť národ aj o tom, že zničí aj nepriateľské vojská Asýrčanov a iných nepriateľov, ktoré spravidla tiež prichádzali od severu. – Výkal a zdochliny kobyliek rozširovali zápach.
21 – 27. Boh sľubuje, že po pliage kobyliek prídu roky požehnania a hojnosti. Opisovanie takýchto hojných čias vyvolalo u Izraelitov vždy myšlienku na požehnané mesiášske časy. Aj Joel na ne myslí, lebo už tu sľubuje národu „Učiteľa spravodlivosti“, Mesiáša. Takto tvorí táto stať akýsi prechod k nasledujúcej, už nesporne mesiášskej stati. – Vo verši 25 sa opakujú tie isté štyri názvy kobyliek, s ktorými sme sa stretli v 1, 4.
Kniha proroka Joela