Kniha proroka Joela

Kniha proroka Joela

Mesiášske časy, 3 – 4 (Vulg 3)

 

3 Zoslanie Ducha Svätého. – 1(28)  Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. 2(29) Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

 

Veľký deň Pána

 

Znamenia. – 3(30)  Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. 4(31) Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. 5(32)  A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.

 

1 n. (Vg 2, 28 – 29 n.) Proroctvo sa splnilo na Turíce, pozri Sk 2, 16 – 21. V prvých časoch Cirkvi, keď to bolo potrebné na rozširovanie Kristovej náuky, mnohí kresťania dostali zázračné dary Ducha Svätého. – Ale toto proroctvo sa spĺňa podnes, lebo Duch Svätý zostupuje na veriacich pri sviatosti birmovania a on vyučuje a spravuje svätú Cirkev.
3 – 5. Prorok prechádza hneď na opisovanie konca mesiášskych čias, na posledný súd; v týchto veršoch pripomína znamenia, ktoré mu budú predchádzať; porov. Mt 24, 29; Mk 13, 24 n.; Lk 21, 25 n. a Zjv kapitoly 6, 8, 9, 16. – Sion a Jeruzalem mesiášskych čias je Cirkev. – Mesiac sa zatmie a pritom dostane farbu ako Kristova krv. – Pánovu predpoveď, ktorú tu Joel spomína, pozri Abd 17.
Kniha proroka Joela