Kniha proroka Joela

Kniha proroka Joela

 

4 1 (3,1) Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase,

keď obrátim osud Júdu a Jeruzalema,

2  zhromaždím všetky národy,

zavediem ich do Jozafatského údolia

a budem sa tam s nimi pravotiť

pre môj ľud a moje dedičstvo, Izrael,

ktorý rozhádzali medzi národy,

rozkúskovali moju krajinu,

3  o môj ľud hádzali žreb,

chlapca dali za pobehlicu

a dievča predali za víno, čo vypili.

 

4  A čo ste aj vy pre mňa, Týrus a Sidon a celý obvod Filištíncov? Idete sa mi pomstiť? Ak sa mi chcete pomstiť, veľmi rýchlo obrátim vašu pomstu na vašu hlavu. 5 Veď ste zobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie skvosty zaniesli do svojich chrámov. 6 Synov Júdu a synov Jeruzalema ste predali Grékom, aby ste ich odstránili z ich vlasti. 7 Hľa, ja ich vzbudím z miesta, kde ste ich predali, a váš čin zvrátim na vašu hlavu. 8 Vašich synov a vaše dcéry predám prostredníctvom Júdovcov; oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo hovoril Pán.

 

9  Volajte toto medzi národmi,

vyhláste vojnu, vzbuďte všetkých hrdinov,

nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci!

10 Prekujte si pluhy na meče

a viničné nože na kopije,

slaboch nech povie: „Som hrdina!“

11 Ponáhľajte sa a poďte,

všetky národy z okolia, a zhromaždite sa!

Priveď ta, Pane, svojich hrdinov!

12 Nech sa vzbudia a nech vystúpia národy

do Jozafatského údolia,

lebo tam si zasadnem súdiť

všetky okolité národy.

13 Priložte kosák, lebo žatva je zrelá,

poďte, šliapte, lebo lis je plný,

kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký.“

14  Zástup za zástupom v Údolí rozsudku,

lebo blízo je Pánov deň v Údolí rozsudku.

15 Slnko a mesiac očernejú

a hviezdy stiahnu svoj lesk.

16 A Pán bude volať zo Siona

a z Jeruzalema vydá svoj hlas;

a otrasú sa nebesá i zem.

 

Pán na Sione spasí

 

Pán je však útočišťom svojho ľudu

a pevnosťou synov Izraela.

17 I poznáte, že ja som Pán, váš Boh,

čo bývam na svojom svätom vrchu, na Sione.

Jeruzalem bude svätý

a cudzinci viac cezeň neprejdú.

18  V ten deň

budú vrchy kvapkať mušt,

z kopcov bude vytekať mlieko,

zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda

a z Pánovho domu bude prúdiť prameň

a zavlažovať bude Dolinu agátov.

19  Egypt bude pustatinou

a Edom bude pustou stepou

pre násilie proti synom Júdu,

ktorí vylievali nevinnú krv v ich krajine.

20 Júda bude trvať naveky

a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.

21 Pomstím ich nepomstenú krv.

Pán býva na Sione.

 
2. Starý zákon nepozná Jozafatské údolie. Prorok dáva toto symbolické meno údoliu, v ktorom bude Boh súdiť svet; meno Jozafat znamená „Boh súdi“. Možno, že prorok myslel pritom aj na udalosť, opísanú v 2 Krn 20, 16 – 26. Až neskôr, v kresťanských časoch, začali jeruzalemské údolie Kedron označovať ako Jozafatské údolie.
3. Pohania predávali izraelských chlapcov a dievčatá, aby sa mohli oddávať svojim zmyselným žiadostiam: nečistote a opilstvu.
4 – 8. Boh neublížil týmto národom, jednako napadli jeho krajinu, vyplienili jeho chrám a poklady z neho zaniesli do svojich modlárskych svätýň. Azda sa tu spomína udalosť, opísaná 2 Krn 21, 16 n. Aj prorok Amos (1, 6. 9) vyčíta Filištíncom a Týrčanom, že predávali Izraelitov za otrokov. – Sabejci bývali v šťastnej Arábii (Jemen).
9 – 13. Pán zvoláva národy k súdu. Nech sa hocijako vyzbroja, nezvíťazia proti Pánovi. Pán ta privedie aj svojich bojovníkov, anjelov. Bude to veľký deň žatvy a vinobrania, keď žencami a šliapačmi budú anjeli. Posledný súd ako žatvu a anjelov ako žencov predstavuje aj Spasiteľ, ktorý myslel pritom zaiste aj na toto Joelovo proroctvo. Porov. tiež Zjv 14, 15 – 20. K obrazu o lise porov. Iz 63,1 n.
14 – 16. Pozri pozn. k 3, 3 – 5.
18. Na vrchoch bude hojná úroda hrozna, na kopcoch budú bohaté pastvy, bude teda hojnosť mlieka. – Dolina agátov je nejaká dolina, v ktorej pre suchotu rastú len agáty; pozri pozn. k Iz 41,19. – O prameni vyvierajúcom z Pánovho domu porov. Ez 47, 1 – 12 a pozn. k tomu miestu. Vidieť, že výrazmi prevzatými z pozemského blahobytu aj Joel opisuje duchovné dobrá nového Božieho kráľovstva.
19 n. Júda a Jeruzalem predstavujú novozákonné Božie kráľovstvo, Egypt a Edom všetkých jeho nepriateľov.
Kniha proroka Joela