List Kolosanom

List Kolosanom

II. Výstraha pred falošnými učiteľmi, 2, 1 – 23

 

2 Apoštolova starostlivosť. –  1 Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista,  3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.

 

V Kristovi máme všetko. – 6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!  8 Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!  9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10 V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.  11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešneho tela.  12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.  14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.  15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.

 

Proti falošnej askéze. –  16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty,  17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus.  18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní 19 a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom.

 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj ani neokús, ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť – sú to ľudské príkazy a náuky.  23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.

 

 
1. V gréckom texte je: „ako tvrdo musím bojovať za vás“.
3. Porov. Iz 45, 3; Prís 2, 3 – 5.
8. „Živly sveta“ neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil. Porov. 2, 20.
9. „Telesne“ podľa všetkého znamená, že plnosť božského bytia a života sa prejavuje v zmŕtvychvstalom Kristovi (v jeho oslávenom tele) a z neho vyžaruje v Cirkvi do veriacich.
11. Iní prekladajú „smrteľného tela“. Pavol tu zase spája ako v 1, 22 oba grécke výrazy sarx a soma. Pravou obriezkou je krst.
12. Porov. Rim 6, 4.
14. „Dlžobný úpis“ je alebo Mojžišov zákon, ktorý Kristovou smrťou na kríži stratil platnosť (porov. Rim 7, 6; Gal 5, 4; Ef 2, 15), alebo – a to je pravdepodobnejšie – všeobecný mravný dlh celého ľudstva.
15. Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. „V ňom“ sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista.
16. Obradné praktiky odvodené z Mojžišovho zákona už stratili platnosť.
17. Skutočnosť (doslova „telo“), t. j. Kristus, zobrala im všetok význam. „Tieň“ nemá už zmysel, keď je tu „skutočnosť“.
18. Ide o verš, ktorý sa veľmi ťažko prekladá, a preto aj ťažko vykladá. Pravdepodobne ide o porušený text.
20. V krste sa zomiera s Kristom (v. 12) hriechu i „živlom sveta“ (porov. Gal 4, 3 n.).
23. Askéza týchto bludárov nemá hodnotu sama osebe. Ľahko privádza k pýche a lahodí žiadostivosti zmyslov.
List Kolosanom