List Kolosanom

List Kolosanom

 

4 1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!

 

A vytrvalo sa modlite. – 2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!  3 Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť.  5 Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.  6 Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

 

 

Záver, 4, 7 – 18

 

Osobné správy. –  7 Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, 8 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia,  9 s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

 

Pozdravy. –  10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek – už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, –  11 i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. 12 Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. 13 Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov.  14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.  15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.  16 Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey.  17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“

18 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.

 
3. Účinnosť apoštolskej služby závisí aj od modlitieb veriacich.
„Čo sú mimo“ (vonku), t. j. nekresťania.
6. „Soľou korenená“, t. j. reč múdra a pôsobivá.
7. Tychikus im pravdepodobne niesol tento list (porov. Ef 6, 21).
9. O Onezimovi porov. List Filemonovi.
10. Aristarchus je kresťan z Macedónska (porov. Sk 27, 2). Marek je evanjelista (porov. Sk 12, 12).
11. Jezus je neznámy kresťan.
14. Lukáš je evanjelista. Démas je Pavlov spolupracovník, ktorý ho neskôr opustil (2 Tim 4, 10).
15. „Nymfu“ – v gréckom texte toto meno môže označovať alebo ženu (Nymfa), alebo muža (Nymfas).
16. Pavlov list napísaný laodicejskej cirkvi sa nezachoval. Niektorí si myslia, že ide o terajší List Efezanom, ktorý len neskôr dostal adresovanie „Efezanom“.
17. Archippos je pravdepodobne Filemonov syn a v neprítomnosti Epafrasa bol predstaveným cirkvi v Kolosách (porov. Flm 2).
List Kolosanom