List Kolosanom

List Kolosanom

III. Nový život v Kristovi, 3, 1 – 4, 6

 

  1. Charakter nového života. – 1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!  3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. 7 Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.  11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

 

Nadovšetko majte lásku. – 12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!  14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 17 A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

 

Podriaďujte sa a slúžte Pánovi. –  18 Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! 24 Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.

 
3. Nový kresťanský život sa rodí z mystického spojenia pokrsteného s Kristom a skrze neho s Bohom.
5. Krst ukladá povinnosť zrieknuť sa pohanského života. Porov. Ef 5, 3 – 5. Niektorí prekladajú: „Umŕtvujte to, čo je vo vás pozemské.“
11. Krst vylučuje akúkoľvek diskrimináciu. Všetci pokrstení sú v Kristovi jedno.
14. Čnosti sú ako odev a láska je pás, ktorý drží odev pospolu. Bez lásky by sa rozplynuli všetky čnosti. Ona to spôsobuje, že niekto je dokonalý.
16. „Pod vplyvom milosti“ niektorí prekladajú „s vďačnosťou“ (gr. en cháriti, lat. in gratia). „Spievajte… žalmy, hymny a duchovné piesne“ – môže tu ísť o charizmatické dary, konané pod vplyvom osobitnej milosti počas liturgického zhromaždenia.
18. O týchto stavovských povinnostiach Pavol podrobnejšie hovorí v Ef 5, 21 – 6, 9.
List Kolosanom