Prvý Jánov list

Prvý Jánov list

2  1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

 

Zachovávať prikázania. – 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania.  4 Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. 5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.

7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli.  8 A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. 10 Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.

12 Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy. 13 Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého. 14 Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca. Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého.

 

Chrániť sa hriešneho sveta. –  15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

 

Chrániť sa antikrista. –  18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.  20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 21 Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte, a preto, že nijaká lož nie je z pravdy.  22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

 24 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. 25 A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život.

26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú.  27 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom – a je pravdivé, nie je lžou – teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.

28 A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil.

1. „Zástanca“ (gr. parákletos) vyjadruje kňazskú funkciu Ježiša Krista, ktorý sa prihovára za nás; v Jánovom evanjeliu „Zástancom“ („Tešiteľom“) je Duch Svätý (porov. Jn 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7).
4. Poznanie sa tu nechápe ako čisto intelektuálne, ale praktické, sprevádzané duchovným a mravným životom
8. Prikázanie lásky známe v Starom zákone sa stáva novým, čiže dokonalým, vďaka Kristovi, ktorý nás poučil príkladom, ako ho máme zachovávať (porov. Jn 13, 34). Prikázanie „nové“ znamená, že ani Židia, ani pohania ho nepoznali v jeho kresťanskom uskutočňovaní.
15. „Svet“ vo Svätom písme označuje často sily, ktoré sa protivia vykúpeniu. Ján tu rozumie skazenú ľudskú spoločnosť, ktorá je v otroctve kniežaťa tmy.
18. „Posledná hodina“, ktorej trvanie nie je spresnené, je tá, v ktorej pôsobí antikrist šírením bludu (porov. 2 Tim 3, 1; Jak 5, 3; Júd 18). Výraz „antikrist“ sa v Novom zákone používa iba tu a vo veršoch 22; 4, 3; 2 Jn 7. Konkrétne sú to falošní učitelia, ktorí – hoci patrili ku kresťanskému spoločenstvu – sa stavali proti učeniu apoštolov. – Pred konečným príchodom Krista, Pána, má sa najprv zjaviť jeho protivník antikrist, ktorého potom Kristus zničí. Ale už teraz sú diabolské moci v činnosti a napádajú Kristovo kráľovstvo.
20. Od Svätého, t. j. od Krista. Kresťania, ktorí dostali Ducha Svätého, môžu odolávať falošným učiteľom.
22. Pravdepodobne myslí na bludára Kerinta, ktorý považoval Krista za obyčajného človeka. Bludári nepripúšťali, že Ježiš je Kristus, a neuznávali ani jeho božskú prirodzenosť.
24. Čiže v apoštolskej alebo v krstnej katechéze o Ježišovi Kristovi.
27. „Pomazanie“, čiže Duch Svätý, ktorého prijali, ostáva v nich, takže môžu odolávať falošným učiteľom.
Prvý Jánov list