Prvý Jánov list

Prvý Jánov list

4 Chrániť sa antikrista a zlého sveta. –  1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.  2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.  4 Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva.  6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

 

 

III. Z prameňov lásky a viery, 4, 7 – 5, 12

 

Prameň lásky. – 7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.  9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.  10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.  13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

17 Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete.  18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

 
1. Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie (porov. 2 Kor 11, 14; 13, 5; 1 Sol 5, 21).
2 – 3. Porov. pozn. k 2, 22.
4. Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Ducha Svätého, je väčší a mocnejší ako satan.
4. Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Ducha Svätého, je väčší a mocnejší ako satan.
6. „My“, čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich niekto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom Duch pravdy (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Kor 2, 12), alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu (Jn 8, 44).
9. Porov. Jn 3, 16.
10. Porov. 2, 2; Rim 5, 8; Ef 2, 4 – 5; 1 Tim 1, 15.
13. „Že nám dal zo svojho Ducha,“ t. j. dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch.
18. Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú. Ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky.
Prvý Jánov list