Prvý list Solúnčanom

Prvý list Solúnčanom

3 Pavol posiela do Solúna Timoteja. –  1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami, 2 a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere, 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel. 4 Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete. 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.

6 Teraz, keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás, 7 potešili sme sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení, pre vašu vieru. 8 Lebo teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi. 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.

 11 Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. 13 Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

 
1 – 2. O tomto Skutky apoštolov mlčia. Pavol sa oddelil od Sílasa a Timoteja v Berei a išiel do Atén (Sk 17, 14 n.). Timotej hneď išiel za ním, ale Pavol ho poslal do Solúna, pretože chcel byť informovaný o stave tamojšej cirkvi. Po splnení poslania v Berei sa Timotej stretol so Sílasom a v Korinte sa pripojili k Pavlovi.
11. Pavlova túžba sa splnila na jeho tretej apoštolskej ceste (Sk 20, 1 – 4).
Prvý list Solúnčanom