Prvý list Solúnčanom

Prvý list Solúnčanom

 

5 … a očakávať Pánov príchod. – 1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,  2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

7 Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú.  8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,  10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

 

Záverečné napomenutia a pozdravy. – 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte!  17 Bez prestania sa modlite,  18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!  19 Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

25 Bratia, modlite sa aj za nás!

 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.

28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

 
2. Porov. Mt 24, 43.
8. O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14 – 17.
10. Výrazmi „bdieť – spať“ sa Pavol vracia k tomu istému obrazu, ktorý použil už v 4, 13 – 17; „bdieť“ znamená žiť, „spať“ znamená byť mŕtvy.
17. Porov. Lk 18, 1.
18. „Lebo to je Božia vôľa“ o vás zjavená skrze Krista.
19 – 20. Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.
23. Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, soma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.
26. O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.
Prvý list Solúnčanom