Evanjelium podľa Marka

 

Evanjelium podľa Marka

I. Príprava Ježišovho účinkovania, 1, 1 – 13

 

1 Kázanie Jána Krstiteľa. –  1  Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.  2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

 

 3 Hlas volajúceho na púšti:

,Pripravte cestu Pánovi,

vyrovnajte mu chodníky!‘“

 

4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. 7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.  8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

 

Pokrstenie Ježiša. –  9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

 

Pokúšanie na púšti. –  12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

 

II. Ježišova činnosť v Galilei, 1, 14 – 7, 23

 

Začiatok Ježišovej činnosti. –  14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

 

Povolanie prvých učeníkov. –  16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 19 Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – 20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

 

Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého. –  21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.  23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

Uzdravenie Petrovej testinej. –  29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. 31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

 

Ďalšie uzdravenia. – 32 Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

 

Ježiš opustí Kafarnaum. –  35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. 37 Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 38 On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ 39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

 

Uzdravenie malomocného. –  40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 41 Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 43 Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč  44 a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ 45 Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

 
1 – 8. Mt 3, 1 – 12; Lk 3, 1 – 18; Jn 1, 19 – 28.

1. Marek tu „evanjeliom“ nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.
2. Mal 3, 1.
3. Iz 40, 3
8. O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť „Duchom Svätým“, čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.
9 – 11. Mt 3, 13 – 17; Lk 3, 21 – 22; Jn 1, 32 – 34.
12 – 13. Mt 4, 1 – 11; Lk 4, 1 – 13.
14 – 15. Mt 4, 12 – 17; Lk 4, 14 – 15.
16 – 20. Mt 4, 18 – 22; Lk 5, 1 – 11.
21 – 28. Lk 4, 31 – 37.
23 – 27. Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou „Čo ťa do nás...?“ chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom „Boží Svätý“. Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.
29 – 34. Mt 8, 14 – 17; Lk 4, 38 – 41.
35 – 39. Lk 4, 42 – 44.
40 – 45. Mt 8, 2 – 4; Lk 5, 12 – 16.
44. Pozri poznámku k Mt 8, 4.
  Evanjelium podľa Marka