Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka

10 Nerozlučnosť manželstva. –  1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.  3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ 5 Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.  6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.  7 Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke  8 a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 11 On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

 

Ježiš a deti. –  13 Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. 14 Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ 16 Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

 

Bohatý mladík . –  17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ 18 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.  19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!

20 Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.

 

Nebezpečenstvo bohatstva. –  23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

 

Odmena tým, čo opustili všetko. –  28 Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 29 Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

 

Tretia predpoveď utrpenia. –  32  Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: 33 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, 34 vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

 

Žiadosť Zebedejových synov. –  35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ 37 Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“  38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ 39 Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

 

Predstavení majú slúžiť. –  41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Uzdravenie slepca pri Jerichu. –  46  Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. 47 Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 48 Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 49 Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ 50 On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.  51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ 52 A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

 
1 – 12. Mt 19, 1 – 9.
3. Dt 24, 1.
6. Gn 1, 27.
7 – 8. Gn 2, 24.
8. Pozri poznámku k Mt 19, 5 – 6.
13 – 16. Mt 19, 13 – 15; Lk 18, 15 – 17.
17 – 22. Mt 19, 16 – 22; Lk 18, 18 – 23.
19. Ex 20, 12 – 16; Dt 5, 16 – 20; 24, 14.
23 – 27. Mt 19, 23 – 26; Lk 18, 24 – 27.
28 – 31. Mt 19, 27 – 30; Lk 18, 28 – 30.
32 – 34. Mt 20, 17 – 19; Lk 18, 31 – 34.

32. Apoštoli žasli nad jeho odhodlanosťou, s akou sa náhlil do Jeruzalema, kde ho už viackrát chceli zabiť.
35 – 40. Mt 20, 20 – 23.
38. Pozri poznámku k Mt 20, 20 – 22. „Kalich“ a „krst“ znamenajú utrpenie.
41 – 45. Mt 20, 24 – 28; Lk 22, 24 – 27.
46 – 52. Mt 20, 29 – 34; Lk 18, 35 – 43.

46. Matúš spomína dvoch slepcov v Jerichu, kým Marek a Lukáš spomínajú iba jedného. Marek uvádza aj meno toho slepca, ktorý bol pravdepodobne známy v prvotnej Cirkvi.
51. „Rabboni“ – aramejský výraz; znamená: Môj učiteľ (porov. Jn 20, 16).
Evanjelium podľa Marka