Kniha Ester

10 Vysoká pocta Mardochejova. –  1 Nato kráľ Asuer uvalil daň na celú krajinu a na všetky morské ostrovy. 2 V knihách Médov a Peržanov je zapísaná moc a vláda, hodnosť a vznešenosť, akými (poctami) povýšil Mardocheja 3 a ako sa Mardochej, človek židovského pôvodu, stal druhým po kráľovi Asuerovi. U Židov bol velebený a stal sa obľúbeným u ľudu svojich bratov, lebo vyhľadával, čo bolo dobré pre národ, a hovoril o tom, čo slúžilo blahu jeho rodu.

 

(Čo je v hebrejskej osnove, to som s plnou vernosťou preložil. Avšak to, čo odteraz nasleduje, našiel som napísané vo všeobecne známom vydaní, ako je to podané rečou a písmenami Grékov: Túto kapitolu uvádzali kedysi na konci knihy, čo som podľa svojho zvyku na počiatku obelosom, to jest ražňom, poznačil. – Poznámka sv. Hieronyma.)

 

 4 Mardochej hovoril: „Tie veci sa stali Božím (riadením). 5 Pamätám sa na sen, ktorý som mal. (Boh) mi dal poznať tie veci a ani najmenšia vec z toho nezostala nesplnená. 6 Malý prameň, ktorý sa rozrástol na rieku a zmenil sa na svetlo (veľké ako) slnko; a (rieka) sa veľmi rozvodnila: znamenala Ester, ktorú si kráľ vzal za manželku a sám si prial, aby bola kráľovnou. 7 Tí dvaja draci, to som ja a Aman. 8 Národy, ktoré sa zhromaždili, to sú tí, čo pracovali na tom, aby vytreli meno Židov.  9 Môj národ, čiže Izrael, volal (o pomoc) k Pánovi a Pán zachránil svoj ľud a vyslobodil nás zo všetkého nebezpečenstva a robil veľké divy a zázraky medzi národmi, 10 a tak ustanovil, aby boli dva lósy: jeden za Boží národ a druhý pre všetky národy. 11 A tieto dva lósy padli na deň, ktorý Boh už od dávneho času určil pre všetky národy. 12 Pán si spomenul na svoj ľud a bolo mu ľúto svojho dedičstva. 13 Nech sa tieto dni slávia v mesiaci adar, a to na štrnásty a pätnásty deň tohto mesiaca so všetkou horlivosťou a radosťou celého národa v jedinom zbore zhromaždenom pre všetky budúce pokolenia izraelského ľudu.“

 
1. 10, 4 – 11, 1. Táto stať je záverom knihy. Potvrdzuje to aj obsah tohto odseku, aj grécka Biblia, ktorá má ostatné dodatky Knihy Ester umiestnené na tých miestach, kam obsahovo patria. – Sv. Hieronym v hebrejskom texte našiel len 1, 1 – 10, 3. Ostatné dodatky našiel v gréckej Biblii; vytrhol ich z príslušného miesta a postupne pripojil na konci knihy (nazývame ich deuterokánonické dodatky alebo zlomky). Sú rovnocenné s ostatnou rozpravou knihy a rovnako ich pokladáme za súčasť Svätého písma.
4 – 13. Tieto verše podávajú výklad Mardochejovho sna, ktorý je opísaný aj v 11, 2 – 12. Podľa myšlienkového poradia by sa žiadalo, aby nám svätopisec najprv vyrozprával sen a potom jeho výklad. Preto si poradie gréckeho textu zasluhuje prednosť, keď Mardochejov sen (11, 2 – 12) podáva pred 1, 1.
9. „Robil veľké divy a zázraky“: Boh všetko podivuhodne riadi a spravuje. Všetko vedie bezpečne k tomu cieľu, na ktorý Boh jednotlivé veci ustanovil.