Kniha Ester

11  1 V štvrtom roku kraľovania Ptolemaia a Kleopatry Dozitej, ktorý sa vydával za kňaza a muža z pokolenia Léviho, a jeho syn Ptolemaios priniesli tento list Purim, ktorý podľa ich tvrdenia preložil Ptolemaiov syn Lyzimach v Jeruzaleme.

 

(Tento odsek bol na čele [spisu] podľa všeobecného vydania. Niet ho však ani v hebrejskom, ani u iného prekladateľa.)

 

 2 V druhom roku kraľovania veľkokráľa Artaxerxa, v prvý deň mesiaca nisan mal Mardochej, syn Jaira, syna Kisovho syna Semeja z Benjamínovho pokolenia, sen. 3 Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzy, vznešený muž a na kráľovskom dvore bol medzi prvými. 4 Patril do počtu tých zajatcov, ktorých spolu s judským kráľom Jechoniášom odviedol z Jeruzalema babylonský kráľ Nabuchodonozor. 5 A mal takýto sen: Bolo počuť hlasy, hrmot, hromobitie, (rachot) zemetrasenia a zmätok na (celej) zemi. 6 A hľa, (ukázali) sa dva veľké draky, pripravené bojovať proti sebe.  7 Na ich vresk nastala vzbura medzi všetkými národmi a bojovali proti národu spravodlivých. 8 Bol to deň tmy a nebezpečenstva, súženia a úzkosti a na zemi nastal hrozný strach. 9 V národe spravodlivých nastal zmätok z obavy pred nebezpečenstvom a pripravovali sa na smrť. 10 Volali k Bohu, a ako kričali, malý prameň sa rozrástol na mohutnú rieku, ktorá sa rozvodnila pre množstvo vôd. 11 Vzišlo svetlo a slnko a upokoreným sa dostalo povýšenia, takže pohltili v hodnosti postavených. 12 Keď to Mardochej (vo sne) videl, vstal zo svojho lôžka a rozmýšľal, čo mu chce Boh oznámiť. Ustavične v duchu na to myslel a rád by sa bol dozvedel, aký význam má jeho sen.

 

 
1. „List Purim“ je asi najstarší názov Knihy Ester. Nazýva sa „listom“, lebo jej prameňom je „list“, t. j. Mardochejov spis (9, 20 a 9, 29). Egyptskí Židia nevedeli hebrejsky, a preto potrebovali grécky preklad tejto knihy. To sa stalo asi roku 178 pred Kr.
2 – 12. Táto stať v gréckej Biblii tvorí začiatok knihy.
7. Židia pokladali seba za „spravodlivých“, kým pohania dostali meno „nespravodliví“.