Kniha Ester

Kniha Ester

6 Mardochej dostane vyznačenie od kráľa. –  1 V tú noc kráľ nevedel usnúť, a preto rozkázal, aby mu priniesli pamätné knihy a letopisy z predošlých čias. Keď z nich pred ním čítali,  2 prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov Bagatana a Taresa, ktorí zamýšľali vystrieť ruku na kráľa Asuera. 3 Keď to kráľ počul, opýtal sa: „Akú poctu a odmenu dostal Mardochej za svoju vernosť?“ Jeho služobníci a posluhovači mu odpovedali: „Vôbec nijakú odmenu za to nedostal.“ 4 Kráľ na to hneď povedal: „Kto je to v predsieni?“ Aman totiž vstúpil do vnútorného dvora kráľovského paláca naviesť kráľa, aby vydal rozkaz, aby Mardocheja obesili na šibenici, ktorú dal pre neho zhotoviť. 5 Sluhovia odpovedali: „Aman stojí v predsieni.“ Kráľ povedal: „Nech vojde dnu!“ 6 A keď vstúpil, pýtal sa ho: „Čo treba urobiť tomu človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať?“ Aman si myslel v srdci a nazdával sa, že kráľ nemieni nikoho iného vyznamenať, iba jeho, 7 a preto odpovedal: „Toho muža, ktorého kráľ mieni vyznamenať,  8 treba obliecť do kráľovského rúcha, posadiť na koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, na hlavu nech mu vsadia kráľovskú korunu, 9 popredný muž z kráľovských kniežat a vladárov nech mu drží koňa, ktorý bude kráčať po uliciach mesta, a nech vyvoláva: »Takto nech je poctený každý, koho mieni vyznamenať kráľ.«“ 10 Kráľ mu na to povedal: „Poponáhľaj sa, vezmi slávnostné rúcho a koňa, a ako si povedal, urob Židovi Mardochejovi, ktorý sedí pred vchodom do paláca. Daj pozor, aby si nevynechal nič z toho, čo si tu povedal.“ 11 Aman vzal teda slávnostný oblek a koňa, obliekol Mardocheja na ulici mesta, posadil ho na koňa, išiel s ním a vyvolával: „Takúto poctu si zaslúži každý, koho mieni vyznamenať kráľ.“ 12 Mardochej sa potom vrátil k bráne paláca, kým Aman sa ponáhľal do svojho domu rozžialený a so zakrytou hlavou.  13 Tu svojej žene Zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo. Mudrci, s ktorými mával porady, aj jeho žena Zares mu povedali: „Ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať, z rodu Židov, nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním (celkom).“

 

Amana obesia, Mardocheja povýšia v sláve. – 14 Kým sa s ním zhovárali o tom, prišli kráľovskí komorníci a nútili ho, aby sa rýchlo odobral na hostinu, ktorú pripravila kráľovná.

 
1. Grécky text uvádza, že Boh spôsobil, aby bol kráľ tej noci bez spánku.
2 – 3. Mimobiblické pramene veľa hovoria o tom, ako Peržania pokladali nevďačnosť za zločin. Aj preto králi bohato odmeňovali každý dobrý skutok svojich poddaných. Mardochej za svoju službu dostal iba malú odmenu, o ktorej nebolo nič zaznamenané v kráľovských letopisoch (12, 4).
8. Mardochej mal dostať od kráľa jeho oblek, čo sa pokladalo za najvyššie vyznamenanie.
13. Mágovia, ktorí dávali Amanovi rady aj pri iných príležitostiach, mu predpovedajú jeho istý pád. Terajší prípad s Mardochejom je zlým znamením pre Amanovu budúcnosť.
Kniha Ester