Kniha proroka Daniela

 

Kniha proroka Daniela

HISTORICKÁ ČASŤ, KAP. 1 6

 

1 Daniel na kráľovskom dvore. –  1 V treťom roku panovania judského kráľa Joakima prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor k Jeruzalemu a obliehal ho.  2 Pán mu vydal do ruky judského kráľa Joakima a čiastku náradia Božieho domu, odniesol ich do krajiny Senaár, do domu svojho boha; nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. 3 Vtedy povedal kráľ Asfenezovi, svojmu veliteľovi eunuchov, aby zo synov Izraela, z kráľovského potomstva a spomedzi vznešených priviedol  4 mladíkov, na ktorých niet nijakej chyby, pekného zovňajšku, vnímavých pre každú múdrosť, vystrojených znalosťami a chápavých na vedomosti, ktorí by boli schopní stáť v kráľovskom paláci; a aby ich naučil chaldejskému písmu a reči. 5 Kráľ im na každý deň pridelil z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré jemu slúžilo za nápoj, aby ich tri roky vychovávali a po ich uplynutí mali stáť pred kráľovou tvárou. 6 Spomedzi Júdových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš.  7 Veliteľ eunuchov im dal mená: Danielovi Baltazár, Ananiášovi Sidrach, Mízaelovi Misach a Azariášovi Abdenago.

 8 Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom, ktoré píjal; prosil teda veliteľa eunuchov, aby sa nemusel poškvrniť. 9 A Boh spôsobil, že Daniel našiel milosť a priazeň u veliteľa eunuchov. 10 Ale veliteľ eunuchov povedal Danielovi: „Bojím sa, že môj pán, kráľ, ktorý vám vydelil váš pokrm a nápoj, uvidí, že ste v tvári chudší ako iní chlapci, vaši vrstovníci, a uvalíte mi pred kráľom vinu na hlavu.“ 11 Vtedy Daniel povedal Malasarovi, ktorého veliteľ eunuchov postavil nad Daniela, Ananiáša, Mízaela a Azariáša: 12 „Skús to so svojimi sluhami desať dní. Nech nám dajú na jedlo lúšteniny a na pitie vodu; 13 nech sa potom ukážu pred tebou naše tváre a tváre chlapcov, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, a potom nalož so svojimi sluhami, ako sa ti bude vidieť.“ 14 Privolil im teda v tejto veci a skúšal ich desať dní. 15 Po desiatich dňoch sa ukázalo, že ich tváre sú krajšie a telá tučnejšie ako všetkých chlapcov, ktorí jedli z kráľovho pokrmu. 16 Malasar im teda odňal pokrm a vína, ktoré mali piť, a dával im lúšteniny.

 17 Týmto štyrom mladíkom dal však Boh znalosť a pochop v každom písme a múdrosti. Daniel zas porozumel každé videnie a sen. 18 A po uplynutí dní, ktoré do ich predstavenia určil kráľ, predviedol ich veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora. 19 Kráľ sa s nimi rozprával a medzi všetkými nenašiel takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Obsluhovali teda kráľa. 20 A vo všetkých veciach, (kde bolo treba) múdreho dôvtipu, na ktoré sa ich kráľ vypytoval, zistil, že sú desať ráz vyššie než všetci čarodeji a veštci, ktorí boli v celom jeho kráľovstve.

 21 Daniel sa dožil až do prvého roku kráľa Kýra.

 
1. O tomto vpáde Nabuchodonozora pozri 2 Kr 24, 1. 2. 10.
2. O Joakimovi pozri 2 Kr 23, 34 – 24, 6. – Krajina Senaár je Babylon. Z nápisov vieme, že boh, ktorého si tento kráľ zvlášť uctieval, bol Marduk; pozri pozn. k Jer 50, 2.
4. Reč, ktorú sa mladíci mali učiť, bola babylonská (akkadská) reč. Chaldejci boli juhobabylonský kmeň. Babylonská reč používala klinové písmo. – Stáť pred niekým alebo niekde znamená slúžiť; výraz tak označuje nižšie, ako aj vyššie úradnícke služby.
7. Meniť mená poddaných nebolo v tých časoch neobvyklé; porov. 2 Kr 23, 34.
8. Niektoré jedlá mali Izraeliti zakázané; Lv 11, 4 – 19; Dt 14, 7 n.; Lv 3, 17; 7, 23 n.; 17, 10 – 14. Iné jedlá sa mohli ľahko poškvrniť pri príprave: Lv 11, 29 – 38; tiež boli obavy, že sa na stôl dostanú aj také jedlá a nápoje, ktoré boli už predtým obetované modlám, a týchto sa Izraeliti hrozili.
17. Daniela obdaril Boh prorockým duchom a prorokom Boh oznamoval svoju vôľu nielen vo videniach, ale aj v snoch.
21. Nemyslí sa tu na rok 559 pred Kr., v ktorom Kýros začal panovať v Perzii (Anšan), ale na rok 538/537, keď začal panovať aj v Babylone. Tým rokom sa skončilo sedemdesiatročné babylonské zajatie. Daniel sa dožil tohto roku; nehovorí sa však, že v tom roku zomrel.
  Kniha proroka Daniela