Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

2 Svadba v Káne – prvé zo znamení. –  1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“  4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

 

B. Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, 2, 13 – 25

 

Vyčistenie chrámu. – 13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.  14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“  17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“  21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

 

Pobyt v Jeruzaleme. – 23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého 25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

 
1. „Na tretí deň“ po stretnutí s Filipom a Natanaelom. – Kána, dnešné Kefr Kenna, je neďaleko Nazareta.
4. „Čo mňa a teba do toho, žena“ – semitské vyjadrenie, dosť časté v Starom zákone a aj v Novom zákone (Mt 8, 29). Používa sa na odmietnutie správnej žiadosti, na splnenie ktorej ešte neprišiel čas. – „Žena“ – Ježiš tu chce vyzdvihnúť novú hodnosť Panny Márie v ľudskom pokolení; takisto ju nazve aj v 19, 26, kde sa tento význam vyjasní s odvolaním sa na Gn 3, 15. 20: Mária je nová Eva – matka živých. – Ježišova „hodina“ je chvíľa, ktorú určuje Otec, hodina jeho oslávenia (porov. 13, 1; 17, 1). Zázrak na príhovor Panny Márie bude zatiaľ jeho symbolickým zvestovaním.
6. Jedna židovská „miera“ mala asi 40 litrov.
12. Tzv. Ježišovi „bratia“ sú celkom iste jeho bratanci, synovia „druhej“ Márie a Kleopasa. Pozri poznámku k Mt 12, 46. – Kafarnaum je na západnom brehu Genezaretského jazera, práve v končinách, kde býva najväčšie množstvo rýb.
14 – 17. Mt 21, 12 – 17; Mk 11, 15 – 17; Lk 19, 45 – 46. – Nevedno, či synoptici hovoria o tej istej udalosti. Niečo podobné sa mohlo stať aj viac ráz. Pán Ježiš bol pokrstený podľa všetkého na začiatku roku 28 po Kr. (január – február); potom strávil 40 dní na púšti a niekoľko týždňov v Galilei. Tak prišla Veľká noc (marec – apríl). Ján tu mohol mať teologický dôvod: Ježiš zjavuje svoju mesiášsku hodnosť.
17. Ž 69, 10.
21. Vzkriesený Kristus bude centrom kultu v duchu a pravde.
Evanjelium podľa Jána