Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

V. Sviatky Stánkov, 7, 1 – 10, 21

 

7 Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov. – 1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.  3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili.  6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei.

10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: „Je dobrý;“ iní zasa: „Nie je, iba čo zvádza ľud.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.

 

Ježiš učí v chráme. – 14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. 15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!“ 16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. 18 Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“  21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.  22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov –, obrezujete človeka aj v sobotu. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.“

25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? 26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?  27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ 30 Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. 31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?“

 

Úklady farizejov proti Ježišovi. – 32 Farizeji sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili. 33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete.“  35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, čo hovorí: ,Budete ma hľadať, a nenájdete ma,‘ a ,kde som ja, tam vy prísť nemôžete‘?“

 

Prúdy živej vody. – 37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“  39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

 

Diskusia o Kristovom pôvode. – 40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?!  42 A nehovorí Písmo: ,Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid‘?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

44 Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ 47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49 A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ 50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: 51 „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ 52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ 53 A všetci sa vrátili domov.

 
2. Sviatky Stánkov patrili medzi najväčšie židovské sviatky. Bývali koncom septembra alebo začiatkom októbra. Veľkolepé obrady trvali týždeň. Židia mali celý čas bývať v stanoch na pamiatku putovania po púšti. Zároveň boli tieto slávnosti sviatkami poďakovania za úrodu. – Z bohatých obradov treba pripomenúť aspoň tieto: Každé ráno šiel kňaz určený losovaním k prameňu Siloe, načrel vody do zlatej čaše a v slávnostnom sprievode ju priniesol do chrámu. Tam ju zmiešal s vínom a za hlaholu trúb vylial k oltáru zápalných obetí. V podvečer prvého dňa slávností sa v chráme na nádvorí konal za nádherného osvetlenia tanec. – Na tieto dva obrady naráža Spasiteľ vo v. 37 – 39 a ďalej 8, 12.
3. „Bratia“ = príbuzní (porov. poznámku k Mt 12, 46). – Ježišova rodina (bratia – bratanci) chcela mať z osoby a činnosti veľkého príbuzného len márnu slávu a hmotný osoh. Podľa nich Galilea nebola vhodným prostredím pre takého veľkého človeka. Nech ide radšej do Judey, do Jeruzalema, strediska náboženského a verejného života a ukáže sa vodcom národa a učeným zákonníkom.
6. T. j. „moja hodina“ (porov. Jn 2, 4).
21. Pán sa nedal urážkou vyviesť z rovnováhy a jasne potvrdil, že vie, ako sa ho chystajú zabiť, pretože v sobotu uzdravil chorého (5, 1 – 47).
22. Gn 17, 10 n.  Ježiš tu používa rabínsku interpretáciu, podľa ktorej sa obriezka považovala za uzdravenie jedného údu. Ak je teda dovolené v sobotu uzdraviť jeden úd, o čo viac treba a možno uzdraviť celého človeka.
27. Mienka neskorého judaizmu (Hebr 7, 3); ináč dobre vedeli, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme (v. 42).
35. Gréckou diasporou sa rozumie Izrael rozptýlený v Grécku.
38. Iz 58, 11.
39. Duch Svätý ešte nebol zoslaný.
42. Mich 5, 2.
Evanjelium podľa Jána