Kniha Náreky

Kniha Náreky

  1. Druhá elégia

 

Alef  1 Ako len zatemnil svojím hnevom

Pán dcéru Siona;

pohodil z neba na zem

okrasu Izraela,

podnožia svojho si nevšimol

v deň svojho hnevu.

 

Bet  2 Zničil Pán bez milosti

všetky nivy Jakuba,

v svojom hneve zlámal

pevnosti Júdovej dcéry,

zneuctil, hodil na zem

jej ríšu a kniežatá.

 

Gimel  3 V žeravom hneve zlámal

všetku moc Izraela,

svoju pravicu odtiahol späť

pred tvárou nepriateľa,

zahorel proti Jakubovi ako plameň,

čo hlce dookola.

 

Dalet  4 Kušu si šliapal sťa odporca,

vzmužil sa ako nepriateľ;

čo oku lahodilo, zabil všetko

v šiatri dcéry sionskej.

Ako oheň vylial svoj hnev

 

...

 

He  5 Rovný nepriateľovi bol Pán,

zahubil Izrael,

jeho paláce zničil všetky,

zrúcal jeho pevnosti;

u judskej dcéry tak rozmnožil

stenanie, stony.

 

Vau  6 Akoby bol sad, strhol mu plot,

zničil jeho zbor,

zabudnúť dal Pán na Sione

sobotu a zbor,

zavrhol v prudkom hneve

kráľa i kňaza.

 

Zain 7 Odvrhol Pán svoj oltár,

svätyňu si znesvätil,

nepriateľovi vydal do rúk

pevnosti jej palácov.

Robili krik v dome Pánovom

ako v deň zhromaždenia.

 

Chet  8 Rozváľať zamýšľal Pán

hradby dcéry sionskej,

roztiahol povraz, neodtiahol

si ruky od ničenia;

vrhol do žiaľu hradby aj múr,

čo hynuli spolu.

 

Tet 9 Brány mu padli na zem,

zničil a zlámal jeho závory,

jeho kráľ aj kniežatá sú medzi národmi.

Zákona nieto,

prorokom tiež sa nedostalo

videnie Pánovo.

 

Jod 10 Na zemi sedeli a zamĺkli

sionské dcéry i starci.

Na hlavu sypali si popol,

odiali si vrecoviny;

k zemi si ovesili hlavy

panny Jeruzalema.

 

Kaf  11 „Oči mám zoslabnuté od sĺz,

vnútro mám rozbúrené,

pečeň sa mi na zem rozteká

pre skazu dcéry môjho ľudu,

že nemluvňa i dojča

hynú na uliciach mesta.“

 

Lamed  12 Vraveli svojim matkám:

„Kdeže je obilie a víno?“,

keď ako prebodnuté mreli

na uliciach mesta,

keď si dušu vydýchli

do lona svojich matiek.

 

Mem 13 K čomu ťa pripodobním? K čomu prirovnám,

dcéra jeruzalemská?

K čomu ťa primeriam? Ako ťa poteším,

sionská dcéra, panna?

Tvoja zlomenosť je veľká ako more,

ktože ju zhojí?

 

Nun 14 Tvoji proroci videli tvoju

márnosť a hlúposť,

tvoj zločin neodhaľovali,

aby ti obrátili osud,

ale zreli ti zrenia

daromné, klamné.

 

Samech 15 Tlieskajú nad tebou do dlaní

všetci, čo idú cestou,

kývajú hlavou, vypiskujú

jeruzalemskú dcéru:

„Toto je mesto vrcholnej vraj krásy

a rozkoš celej zeme?“

 

Pe 16 Ústa si otvárali proti tebe

všetci tvoji odporci,

pískali, škrípali zubami,

vraveli: „Pohlťme ho!

Toto je deň, čo sme čakali,

dočkali, uvideli sme ho.“

 

Ajin  17 Spravil Pán, čo si zaumienil,

splnil svoje slovo,

ustanovené odpradávna.

Strhol a neľutoval;

nad tebou rozradostil nepriateľov,

vztýčil roh svojich protivníkov.

 

Sade  18 Zo srdca volaj k Pánovi,

sionská dcéra, panna;

sťa potok nech ti tečú slzy

vo dne i v noci;

nedaj si odpočinku,

nech ti neustáva zrenica!

 

Kof  19 Povstaňže, kvíľže v noci

začiatkom nočných bdení;

vylej si srdce ako vodu

pred Pánovou tvárou,

k nemu si dvíhaj ruky

za život svojich detí,

(ktoré hynú od hladu

na rohoch všetkých ulíc).

 

Reš  20 Pohliadni, Pane, pozri,

s kým si to tak naložil!

Či majú ženy jesť vlastný plod?

Dojčence, ktoré varovali?

V Pánovej svätyni má byť

zabitý kňaz i prorok?

 

Šin 21 Na zemi ležia na uliciach

chlapček i starec,

panenky moje, junáci tiež

pod mečom padli.

V deň svojho hnevu si zabíjal,

porážal bez milosti.

 

Tau  22 Zvolal si ako v deň sviatočný

proti mne hrôzy zo všetkých strán.

V deň Pánovho hnevu neušiel nik,

ani sa nezachránil.

Tých, čo som láskal, vychovával,

zničil môj nepriateľ.

 
1. Jeruzalem bol ozdobou Izraela, pretože tam bol Pánov chrám a v ňom archa zmluvy, ktorá bola Pánovou podnožou. Porov. pozn. k Iz 66, 1.
2. O zneuctení kráľa a kniežat pozri Jer 52, 8 – 11.
3. „Všetku moc“, doslovne: „Celý roh.“
4. Na naťahovanie kuše bolo treba sily, preto to robili nohou, šliapali. – „Vzmužil sa“, doslova: „upevnil si pravicu“. – Na konci verša chýba jeden člen.
5. Namiesto „zahubil“ a „zničil“ má pôvodina doslova: „pohltil“.
6. Zborom sa rozumie zhromaždenie ľudu k bohoslužbám.
8. Staviteľ meria, keď sa chystá stavať; Pán však meral povrázkom hradby Jeruzalema, lebo sa ich chystal zrúcať; porov. Iz 34, 11; 2 Kr 21, 13.
11. O vnútri pozri 1, 20. – Pečeň pokladali Izraeliti za sídlo životnej sily.
12. „Obilie a víno“ je toľko ako „pokrm a nápoj“.
17. O rohu pozri pozn. k veršu 3.
18. Začiatok verša je porušený, opravili sme ho, ako je najpravdepodobnejšie. Už Vg, aby ponúkla aký-taký zmysel, dopĺňa hebr. osnovu a prekladá: „Ich srdce volalo k Pánovi na múroch dcéry Siona.“
19. Hebreji delili noc na tri stráže alebo bdenia. Prvá sa v Biblii nikdy nemenuje; druhú volali strednou (Sdc 7, 19) a tretiu rannou strážou (Ex 14, 24; 1 Sam 11, 11).
20. Porov. 4, 10 a pozn. k Jer 19, 9.
22. Hrôzy vojny: meč, hlad a mor sa zišli okolo Jeruzalema tak, ako sa ľudia schádzajú na sviatky k bohoslužbám.
Kniha Náreky