Kniha Náreky

Kniha Náreky

3 Tretia elégia

 

Alef  1 Som muž, čo skúsil biedu

pod prútom jeho hnevu.

Alef 2 Vohnal a voviedol ma

do temnôt, kde svetla niet.

Alef 3 Na mňa len dvíha zase

celý deň svoju ruku.

 

Bet 4 Zosušil na mne telo, kožu,

dolámal moje kosti.

Bet 5 Obklopil, obkľúčil ma

jedom a útrapami.

Bet 6 V temnotách ma usadil

ako večne mŕtvych.

 

Gimel 7 Ohradil ma, že neuniknem,

reťaze mi zaťažil;

Gimel 8 hoc by som volal, kričal,

udusí moju prosbu.

Gimel 9 Na cesty mi dal hradby z kvádrov,

moje chodníky porozvracal.

 

Dalet 10 Je mi ako striehnuci medveď,

lev, ktorý čaká v skrýši.

Dalet 11 Zviedol ma z cesty, roztrhal ma,

zničil ma celkom.

Dalet 12 Natiahol svoju kušu,

postavil ma ako cieľ pre šíp.

 

He  13 Do mojich obličiek vstrelil

šípy zo svojho tulca.

He 14 Všetok ľud si robí zo mňa posmech,

pesničky celý deň.

He 15 Horkosťou ma nasýtil,

opojil ma palinou.

 

Vau  16 Zuby mi zodral štrkom,

nachoval ma popolom.

Vau 17 Z pokoja si mi vyhnal dušu,

zabudol som na blaho.

Vau  18 Vravel som: „Zmizla moja hrdosť,

tiež moja nádej v Pána.“

 

Zain 19 Spomeň si na moju biedu, utýranosť,

na palinu a otravu.

Zain 20 V spomienke je stále schúlená

moja dušička vo mne.

Zain 21 Toto si beriem k srdcu,

pre toto budem dúfať.

 

Chet 22 Láskavosť Pána, že nám nie je koniec,

veď jeho milosť nepomíňa,

Chet 23 obnovuje sa každým ránom;

veľká je tvoja vernosť.

Chet  24 „Pán je môj údel, vraví moja duša,

nuž v neho dúfam.“

 

Tet 25 Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho,

k duši, ktorá ho hľadá.

Tet 26 Dobre je ticho čakať

Pánovo spasenie.

Tet 27 Pre muža je dobre, keď nesie

svoje jarmo od mladi.

 

Jod 28 Nech sedí mlčky osamelý,

veď mu ho on položil!

Jod 29 Nech si až po prach skloní ústa,

ešte je azda nádej.

Jod 30 Ponúknuť má líce, keď ho bije,

potupou sa nasýtiť.

 

Kaf  31 Pretože Pán

nezavrhne naveky...

Kaf 32 Zmilúva sa – hoc i zarmucuje –

svojou veľkou milosťou.

Kaf 33 Zo srdca nepokoruje,

nezarmucuje synov ľudských.

 

Lamed 34 Keď drvia pod nohami

všetkých zajatcov zeme,

Lamed 35 keď zvrátia právo muža

pred tvárou Najvyššieho,

Lamed 36 keď potlačia v súde človeka,

nevidí to Pán?

 

Mem 37 Na čieže slovo sa čo stalo,

keď to nerozkázal Pán?

Mem 38 Nevychádza z úst Najvyššieho

nešťastie aj blaho?

Mem 39 Čože sa ponosuje živý človek,

muž pre trest za hriech?

 

Nun 40 Prezrime svoje cesty, preskúmajme

a vráťme sa k Pánovi;

Nun 41 na dlaniach pozdvihujme srdcia

do neba k Bohu!

Nun 42 My sme sa prehrešili, búrili sa,

preto si neodpustil.

 

Samech 43 Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás,

stínal si, nezľutoval si sa.

Samech 44 Zahalil si sa do oblaku,

aby neprenikla modlitba.

Samech 45 Urobil si nás odvrhlinou, smeťou

uprostred národov.

 

Pe 46 Proti nám otvárali ústa

všetci naši odporci.

Pe  47 Hrôza a jama nás čakala,

zánik a skaza.

Pe 48 Potoky vôd mi prúdia z oka

pre skazu dcéry môjho ľudu.

 

Ajin 49 Oko mi slzí, neustáva,

spočinku nemá,

Ajin 50 kým nepozrie a nepohliadne

z nebies Pán.

Ajin 51 Oko mi trápi dušu

pre všetky dcéry môjho mesta.

 

Sade 52 Ako na vtáka poľovali na mňa

odporci bez príčiny.

Sade  53 V jame mi nivočili život,

skál nahádzali na mňa.

Sade  54 Vody mi zakrývali hlavu,

myslel som: „Je mi koniec.“

 

Kof 55 Vzýval som, Pane, tvoje meno

z priepastnej jamy.

Kof 56 Počul si môj hlas: „Neskrývaj si ucho,

keď si uľahčujem výkrikom.“

Kof 57 Keď som ťa volal, bol si blízko,

vravel si: „Neboj sa!“

 

Reš 58 Viedol si, Pane, spory mojej duše,

vykúpil si môj život.

Reš 59 Videl si, Pane, moju utýranosť,

zastaň sa môjho práva!

Reš 60 Videl si, Pane, celú ich pomstivosť,

ako sa na mňa stroja.

 

Šin 61 Čul si ich hanobenie, Pane,

ako sa na mňa stroja,

Šin 62 reči mojich odporcov, plány

proti mne celý deň.

Šin  63 Pozoruj ich, či sedia a či stoja,

že ja som ich pesničkou.

 

Tau 64 Odplať im, Pane, podľa zásluh,

podľa ich činov!

Tau 65 Dopusťže na ich srdce tvrdosť,

nech ich stihne tvoja kliatba!

Tau 66 Stíhaj ich v hneve a znivoč ich

pod svojím nebom, Pane!

 

 
1. Muž, ktorý sa tu žaluje, je prorok Jeremiáš. Žaluje sa i za seba, lebo prút Pánovho hnevu naozaj zaľahol aj naňho a mnoho musel pretrpieť v nevďačnom Jeruzaleme. Ale súčasne zastupuje aj svoj národ, je jeho symbolom a žaluje sa aj v jeho mene.
13. Namiesto „šípy zo svojho tulca“ je doslova: „synov (Vg dcéry) svojho tulca“.
16. „Nachoval ma“ prekladáme podľa LXX a Vg. Hebrejská osnova je neistá.
18. Už sa dostal na pokraj zúfalstva, ale práve vtedy sa vie pozdvihnúť k Pánovi. Nasledujúce verše sú už plné nádeje.
24. Jeremiáš bol kňazom; kňazi a leviti nedostali v zasľúbenej zemi majetkový údel ako ostatní Izraeliti, ich údelom bol Pán, jemu slúžili a živili sa tiež z chrámovej služby. Ale aj údelom celého Izraela je Pán, a nie pozemské majetky, preto teraz, keď vo vojne prišiel o ne, ba stratil aj zasľúbenú zem, nemá čo zúfať, lebo Pán, jeho skutočný údel, mu zostal.
31. Na konci verša dozaista niečo vypadlo, lebo verš je prikrátky.
47. Porov. Jer 48, 43; Iz 24, 17.
53. Pozri Jer 38, 1 – 13.
54. „Vody mi zakrývali hlavu“ je len zvýraznenie toho, že bol hlboko ponorený do utrpenia a že bol blízko smrti.
63. Treba rozumieť „posmešnou pesničkou“.
Kniha Náreky