List Efezanom

List Efezanom

3 Pavol – služobník Kristovho tajomstva. –  1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov… 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás:  3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,  10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.

 

Pavlova modlitba za veriacich. – 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,  15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,  18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

 
1. Veta je podľa všetkého nedokončená a pokračuje v 14. verši. Pavol píše list z väzenia.
3. Tajomstvo, ktoré bolo Pavlovi oznámené, je vlastne Boží plán spásy realizovaný v Kristovi (v. 11), podľa ktorého aj pohania sú povolaní k spáse. Už v Starom zákone sa nachádzajú dosť nejasné náznaky tohto plánu spásy, že pohania budú spoludedičmi (v. 6).
10. O kniežatstvách a mocnostiach pozri poznámku k 1, 21.
15. Každé otcovstvo sa tu chápe ako spoločenstvo, rodina, rod. Boh je Otcom ľudí i anjelov.
18. Štyri rozmery označujú ľudovým spôsobom nesmiernosť tajomstva Krista a jeho lásky.
List Efezanom