List Efezanom

List Efezanom

  1. Znaky nového života: láska a čistota. –  1 Napodobňujte Boha ako milované deti  2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

 

Žite ako deti svetla. – 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné.  8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,  12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.  13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri.  16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom  19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.

22 Ženy svojim mužom ako Pánovi,  23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

 

Kresťanské manželstvo. – 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,  26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,  27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela.  31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.  32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

 
1. Dokonalosť spočíva v nasledovaní Boha a Krista. Porov. Mt 5, 48; 11, 29.
2. Porov. Ex 29, 18; Ž 40, 7; Ez 20, 41.
8. Svetlo a tma; porov. 1 Sol 5, 4; 2 Kor 4, 6; 6, 14; Rim 13, 12; Kol 1, 12 – 13.
12. Pravdepodobne tu myslí na nemravné obrady pohanských náboženstiev.
13 – 14. Zmysel týchto veršov je asi tento: Vrhnúť svetlo na hriech znamená ukázať ho taký, aký je, čiže hoden zavrhnutia. Všetko, čo sa vynesie na svetlo, má účasť na svetle a toto svetlo sa stotožňuje s Kristom. Citát je pravdepodobne úryvkom z nejakého starokresťanského hymnu. Podľa sv. Klementa Alexandrijského ide o krstný hymnus.
16. Doslovne: „Vykupujte čas“ (gr. kairos). Tento výraz je aj v Kol 4, 5. Má všeobecný význam, a preto ho aj rôzne prekladajú. Čas je tu čas spásy, ktorý sa začal Kristovým zmŕtvychvstaním a potrvá až do jeho slávneho druhého príchodu.
19. Porov. Kol 3, 16.
23. „On, Spasiteľ tela“, t. j. Cirkvi.
26. Myslí sa tu na sviatosť krstu: voda a sviatostné slovo.
27. Cirkev v takomto stave bude až na konci čias.
31. Gn 2, 24.
32. Pavol tu vysvetľuje Gn 2, 24. Manželstvo už od počiatku kresťanstva naznačovalo tajomné spojenie Krista s Cirkvou. Proroci hovorili o zväzku Jahveho s vyvoleným ľudom ako o manželstve. Manželstvo kresťanov viditeľne obnovuje tajomstvo vzťahu Krista k Cirkvi.
List Efezanom