List Efezanom

List Efezanom

 
  1. Kresťanská domácnosť. – 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé.  2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

 

Buďte Boží bojovníci. – 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.  12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!  14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti  15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!  17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!  19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.

 

Záver, 6, 21 – 24

 

 21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22 ktorého som k vám práve nato poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia.

23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.  24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.

 
2 – 3. Ex 20, 12; Dt 5, 16.
12. Porov. 1, 21.
14. Porov. Iz 11, 5; 59, 17; Múd 5, 18; 1 Sol 5, 8.
15. Porov. Iz 52, 7; Nah 2, 1. „Pohotovosť pre evanjelium pokoja“ môže tu znamenať horlivosť pre ohlasovanie evanjelia alebo rozlet, ktorý evanjelium dáva ľudskej existencii.
17. „Prilba spásy“ – porov. Iz 59, 17. „Meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ – porov. Iz 11, 4; 49, 2; Oz 6, 5.
19. „Aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa“ – alúzia na Mt 5, 2: „Ježiš otvoril ústa a učil ich.“ Výraz sa vzťahuje na inšpiráciu priamo od Boha.
21. O Tychikovi hovoria Sk 20, 4 ako o mužovi pochádzajúcom z tohto kraja. Podľa niektorých on doručil tento list. Pozri aj Kol 4, 7.
24. „Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti“ – možno chápať: „Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je v neporušiteľnom živote“, alebo vo vzťahu k veriacim: „Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista neporušiteľnou láskou.“
List Efezanom