List Galaťanom

 

List Galaťanom

Úvod, 1, 1 – 10

 

1 Pozdrav. –  1  Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,  4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. Amen.

 

Útok proti falšovaniu evanjelia. –  6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

 

I. Pavlova obrana, 1, 11 – 2, 21

 

Pavol prijal evanjelium od Boha. –  11 Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, 12 lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov.  15 Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo  16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou,  17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.

 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní.  19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. 21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície.  22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, 23 ibaže počuli: „Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,“ 24 a oslavovali Boha za mňa.

 

 
1 – 5. Hneď v úvode Pavol naznačuje dve hlavné myšlienky svojho listu: svoje povolanie za apoštola a pôvod ospravedlnenia.

1. Výraz „nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka“ vylučuje ľudský pôvod apoštolskej hodnosti Pavla, alebo že ju dostal prostredníctvom niektorého apoštola.
4. „Zlý vek“ je tento svet vzhľadom na hriechy a pôsobenie zlého ducha v ňom. Zdrojom ospravedlnenia je jedine Kristova obeta za hriechy.
6 – 10. Kristovo evanjelium už nemožno zdokonaliť. Preto čokoľvek by sa k nemu pridalo, znamenalo by to jeho sfalšovanie. Preto Pavol vystupuje s takou rozhodnosťou proti nepravým hlásateľom evanjelia.
11. Pavlovo učenie nie je ľudského pôvodu, čo potvrdili aj praví Kristovi apoštoli (2, 1 – 16) a čo sám Pavol úspešne obhájil pred samou hlavou Cirkvi (2, 11 – 21).
15. Porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.
16. „Zjaviť vo mne“ tu znamená, že Božie zjavenie – okrem vonkajšieho, ktoré bolo dostupné aj jeho sprievodcom (Sk 9, 7; 22, 9) – mu prinieslo vnútorné poučenie o Kristovi (porov. 2 Kor 4, 6). „S telom a krvou“ znamená ľudskú prirodzenosť, jednoducho ľudí (porov. Mt 16, 17).
17. Asi ide o Arábiu, zvanú Petrea, nabatejské kráľovstvo na juh od Damasku.
18. Kéfas je apoštol Peter. Pavol pokladal za potrebné, aby ho vyhľadal a poradil sa s ním. Uznáva tým jeho prvenstvo v Cirkvi.
19. Ide o Jakuba, príbuzného Pána Ježiša, ktorý bol predstaveným cirkvi v Jeruzaleme (porov. Sk 12, 17).
22. Porov. Sk 9, 26.
  List Galaťanom