List Galaťanom

List Galaťanom

5 Sloboda Božích detí a obriezka. –  1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.  2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá.  9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek.  11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!

 

Sloboda a láska. –  13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.

 

Žite duchovne. –  16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 26 Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

 

1. Návrat k Mojžišovmu zákonu by znamenal odmietnuť slobodu, ktorú priniesol Kristus.
2 – 8. Z týchto veršov vyplýva, že židovčiaci votrelci žiadali aj od kresťanov obrátených z pohanstva, aby sa dali obrezať. Kto očakáva ospravedlnenie od obriezky a od zákona, ten robí Kristovo vykupiteľské dielo zbytočným.
9. 1 Kor 5, 6.
11. Ak by Pavol hlásal nevyhnutnosť obriezky, to by znamenalo, že Kristova smrť na kríži, ktorá je pre Židov pohoršením, nemala účinok.
13. Sloboda je niečo iné ako neviazanosť.
14. Lv 19, 18.
16 – 25. Duch tu znamená buď samého Ducha Svätého, alebo človeka preniknutého jeho milosťou, darmi, teda duchovného človeka. „Telo“ je telesný človek, preniknutý telesnými, pozemskými túžbami.
List Galaťanom