Kniha Kazateľ

Kniha Kazateľ

Poriadok sveta a ľudský život: nenarodiť sa je lepšie ako žiť

 

4  1 (Keď) som sa obrátil, videl som všemožné utláčania,

ktoré sa dejú pod slnkom.

 

A hľa, všade (znel) nárek utláčaných,

ktorí nemajú nikoho, kto by ich tešil.

 

Z ruky ich utláčateľov (vychádzala) presila,

(utláčaní) nemali nikoho, kto by ich mohol potešiť.

 

2 Za blaženejších som pokladal mŕtvych, čo už pomreli –

než živých, ktorí ešte zostávajú nažive.

 

3 Ale za šťastnejšieho – ako ich obidvoch – mal som toho,

kto doteraz ani nebol (na svete):

kto (totiž) nevidel dielo zloby,

aké sa deje pod slnkom.

 

4 Všimol som si, ako všetka námaha

a všetok zdar podnikania

slúži iba na žiarlivosť

jedného proti druhému.

 

A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom.

 

 5 Pochabý si skladá ruky krížom

a chce zožierať svoje vlastné telo.

 

6 „Lepšia je plná dlaň odpočinku

ako plné päste námahy a honba za vetrom.“

 

Len pre seba chcieť pracovať je nemúdra vec

 

7 Keď som sa obrátil (iným smerom),

aj tam som videl márnosť pod slnkom.

 

8 Tu žije niekto sám,

kto nemá pri sebe nikoho:

ani syna, ani brata.

A predsa si nevie stanoviť hranice námahe,

ani sa mu oči nevedia nasýtiť majetkom.

 

„Pre kohože sa namáham (takto),

že svojej duši odopieram každý pôžitok?“

 

Aj to je márnosť a biedne umáranie.

 

9 Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek:

za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu,

 

10 a keď padnú, jeden zdvihne druhého.

Beda však samému, keď padne!

Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.

 

11 Aj sa (lepšie) zahrejú, ak dvaja ležia spolu,

ale sám – akože sa môže zahriať sám?

 

12 Veď dvaja vedia premôcť samého,

dvaja sa (skôr) postavia na odpor.

 

Trojmo usúkaný povrazec

sa nepretrhne tak chytro.

 

Láska ľudí je vrtkavá

 

 13 Lepšie je na tom chudobný,

ale pritom múdry mladík,

ako starší a nemúdry kráľ,

ktorý sa už nedá nikomu poučiť.

 14 Lebo keby tamten prichádzal aj z väzenia

ujať sa svojho kráľovstva,

tento by bol aj pri kráľovskej (hodnosti) taký,

ako kto sa v chudobe narodil.

 

15 Všímal som si všetkých žijúcich,

čo kráčajú pod slnkom,

ale už s iným mladíkom,

čo nastúpil namiesto tamtoho.

 

16 Nebolo konca všetkému ľudu,

všetkým, ktorým stál na čele,

ale už pokolenie, čo príde po ňom,

nebude sa z neho radovať.

 

Aj to je márnosť a honba za vetrom.

 

Ako treba uctiť Boha

 

 17 Daj si pozor na svoje kroky,

keď ideš do domu Božieho.

Pristúp čím bližšie, aby si počul –

veď to je (cennejšia) obeta

ako dar pochabých,

lebo takí ani nevedia,

že si počínajú zle.

 

 
1 – 3. Týmto veršom sú obsahovo blízke verše 3, 16 – 17. Autor týmito veršami tlmočí súcitný výraz starozákonného človeka, ktorý má zmysel pre sociálny cit s utláčanými a predpokladá, že nádej na odstránenie sociálnej krivdy je márna, oddáva sa slabošskej zásade: „Lepšia smrť ako trpký život.“
5. „Pochabý“ môže znamenať aj lenivca. Porov. Prís 6, 10; 24, 33.
13 – 16. Vykladači sa usilovali tieto slová vzťahovať na nejakého konkrétneho panovníka. Ale boli to bezvýsledné pokusy, veď nevieme ani to, v akej dobe žil autor Knihy Kazateľ.
14. Miesto je nejasné aj v hebrejskom znení.
17. „Dom (Boží)“ je tu jeruzalemský chrám, v ktorom sa konali obety. „Pozor si dávať na kroky“ je pripomenutím, aby pri obetách každý presne zachoval, čo Mojžišov zákon v tomto ohľade predpisoval. „Počuť“ môže znamenať pozorné vypočutie každého poučenia o účasti na bohoslužbe, najmä na obetách. Kazateľ nezazlieva obety, ale iba neporiadky, ktoré sa vinou ľudí vlúdili aj do pobožnosti (porov. 1 Sam 15, 22 n.). V Novom zákone nájdeme niečo podobné u Mt 6, 7.
Kniha Kazateľ