Kniha Kazateľ

Kniha Kazateľ

Všetci ľudia sú smrteľní, preto užívaj život!

 

9  1 Keď som na to všetko upriamil svoje srdce

a chcel som to všetko vyskúmať, (zistil som),

že spravodliví a múdri ľudia

aj ich diela sú v Božích rukách,

takisto aj láska a nenávisť –

a niet človeka, čo by to mohol poznať.

Veď všetko je (ešte) pred nimi!

 

 2 A všetko má rovnaký osud:

 

spravodlivý i bezbožný,

dobrý i zlý, čistý i nečistý,

kto prináša obetu i kto ju neprináša,

bohumilý človek i hriešnik,

kto prisahá aj ten, kto sa bojí prísahy.

 

3 To je zlo, ktoré lipne na všetkom,

čo sa deje pod slnkom;

že všetko má rovnaký osud

a aj srdcia Adamových synov sú plné zla,

v ich srdciach (prebýva) nerozumnosť,

pokým žijú.

A čo bude potom? „(Pôjdu) k mŕtvym!“

 

 4 Lebo kto môže mať nádej?

(Iba) ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú.

 

Veď živý pes je na tom lepšie

ako lev, čo už dokonal.

 

 5 Lebo živí aspoň vedia, že zomrú,

kým mŕtvi už o ničom nevedia.

 

6 Ani odmeny sa im už nedostane,

lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia.

 

Aj ich láska a ich nenávisť,

aj ich žiarlivosť patrí minulosti

a už nikdy nemajú podiel na ničom,

čo sa deje pod slnkom.

 

 7 Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb

a popíjaj víno pri dobrej nálade,

lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel.

 

8 Nech sú tvoje rúcha biele v každom čase

a olej nech ti nechybuje na hlave!

 9 Užívaj život so ženou, ktorú miluješ,

po všetky dni svojho nestáleho života,

ktorý ti dal (Boh) pod slnkom,

po všetky dni svojej márnosti.

Lebo to je tvoj podiel zo života

a zo všetkých tvojich námah,

ktorými sa ustávaš pod slnkom.

 

10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka,

konaj svojou silou!

Lebo ti nebude možné konať a počítať,

poznávať a múdro si počínať v podsvetí,

kam sa máš odobrať.

 

Múdre počínanie naráža časom na prekážky

 

11 Opäť som videl pod slnkom:

 

že nie rýchli (vyhrávajú) beh,

ani udatní boj,

ani múdri (nezískavajú) vždy chlieb,

ani rozvážni bohatstvo,

ani rozumní priazeň.

 

12 Lebo všetkých môže zastihnúť (neprajný) čas a nehoda.

 

Okrem toho človek nepozná svoj čas;

ale ako ryby chytajú do zhubnej siete

a ako vtáky uviaznu v osídle,

tak môže aj Adamových synov

zasiahnuť osídlo v nešťastnom čase,

keď na nich takmer nečakane dopadne.

 

13 Ale pozoroval som aj (iný) prípad múdrosti pod slnkom

a zdá sa mi veľmi významný:

 

 14 (Bolo) malé mesto,

v ktorom bývalo iba málo mužov.

Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ,

obkľúčil ho

a postavil proti nemu mocné dobývacie diela.

 

15 No našiel sa v ňom chudobný,

ale múdry muž,

ktorý svojou múdrosťou mesto vyslobodil;

nikto však už nepamätá na chudobného muža.

 

16 Tu som si povedal:

„Lepšia je múdrosť ako udatnosť,“

ale múdrosťou chudobného opovrhli

a jeho slová ostali nevypočuté.

 

17 Tiché náuky múdrych počuť (lepšie)

ako krik vladára nad pochabými.

 

18 Múdrosť je lepšia ako útočné zbrane,

no jediný hriešnik vie pokaziť mnoho dobrého,

 

 

1. Naša budúcnosť je pred nami ukrytá. Druhá časť 1. verša je neistá. V gréckej osnove sa nachádza tento zmysel: „Ani lásky, ani nenávisti nie si je vedomý človek, / všetko je pred ich tvárou, / márnosť vo všetkom.“
2. Spoločný osud všetkých tvorov je smrť.
4. Kazateľove úvahy o posmrtnom živote sa zhodujú s mienkami starších čias, ktoré v podsvetí nevideli nič radostné.
5. O konečnej a plnej odplate hovorí jasne jediná starozákonná kniha, Kniha múdrosti.
7. Zemský blahobyt a najmä spokojnosť človeka je skutočne Božím darom. To Boh odmeňuje na tomto svete človeka za záslužné činy. Ak Kazateľ neuvádza nič o možnej odplate človeka vo večnosti, na druhej strane ju ani priamo nepopiera.
9. Žena, ktorú miluješ – je opis pojmu milovanej manželky.
14 – 16. Nevieme, na akú dejinnú udalosť tu Kazateľ naráža.
Kniha Kazateľ