Kniha proroka Ozeáša

 

Kniha proroka Ozeáša

KNIHA PROROKA OZEÁŠA

 

 

Manželstvo Ozeášovo, kap. 1 – 3

1 1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch judských kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho.

 2 Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi:

 

„Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva,

lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána.“

 

3 Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Debelaima. Ona počala a porodila mu syna.  4 Vtedy mu Pán hovoril:

 

„Daj mu meno Jezrael,

lebo ešte chvíľočku

a strescem krvnú vinu Jezraela

na Jehuovom dome

a zruším kráľovstvo domu Izraela.

5 V ten deň dolámem kušu Izraela

v jezraelskom údolí.“

 

 6 I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol:

 

„Daj jej meno Neomilostená,

lebo už viac neomilostím

dom Izraela,

žeby som im celkom odpustil.

7 Dom Júdov však omilostím

a zachránim ich ako Pán, ich Boh,

ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou,

ani koňmi, ani jazdcami.“

 

8 I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna. 9 Vtedy hovoril:

 

„Daj mu meno Nie môj ľud,

lebo vy nie ste môj ľud

a ja nebudem váš.

 
1. O Ozeášovi, o jeho otcovi Bérim a o judských a izraelských kráľoch Ozeášovej doby pozri úvod o tomto prorokovi.
2 n. Vzťah Boha k Izraelu sa zvýrazňuje obrazom manželstva; pozri pozn. k Iz 50, 1 n. Prorok Ozeáš má svojím manželstvom naznačovať milosrdenstvo Pána, ktorý po prechode cez Červené more na hore Sinaj uzavrel s národom manželskú zmluvu, hoci národ už v Egypte, pred uzavretím zmluvy, páchal modloslužbu. Deti – Izraeliti – nie sú lepší než ich matka. Smilstvom a cudzoložstvom sa volá modloslužba, lebo touto sa národ dopúšťa nevernosti voči Pánovi.
4. Jezrael bola úrodná rovina na území kmeňa Isachar. Na východnom kraji tejto roviny ležalo mesto toho istého mena (neskoršie sa volalo aj Ezdrelon). Tu spáchal Achab a jeho manželka Jezabel hrozný zločin na Nabotovi, preto – podľa proroctva Eliáša (1 Kr 21) – na tom istom mieste vyhubil Jehu dom Achaba (2 Kr 9, 24 – 10, 11). Jehuova dynastia, ktorá v Ozeášových časoch vládla v Severnom kráľovstve, nebola o nič lepšia, preto sa aj jej vina volá vinou Jezraela. Prorok predpovedá zánik Jehuovho domu, čo sa splnilo, keď Selum zavraždil posledného kráľa z toho domu roku 743 (2 Kr 15, 10); súčasne však predpovedá aj zánik celého Severného kráľovstva. Kráľovstvo zaniklo v 722/721 pred Kr. – Meno Ozeášovho syna bolo teda symbolické.
6 – 9. Meno druhého dieťaťa znamená už pre národ stratu Božej lásky, meno tretieho rozviazanie zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Izraelom, teda úplné zavrhnutie národa. Predpoveď v. 7, ktorú mnohí pokladajú za neskorší dodatok, sa splnila v roku 701, keď Boh zázračne zachránil Jeruzalem; pozri 2 Kr 19, 34; Iz kap. 36 – 37.
  Kniha proroka Ozeáša