Kniha Nehemiášova

Kniha Nehemiášova

Obnovenie občianskeho poriadku

Zoznam obyvateľov a pokolení

 

11 Presídlenie čiastky vidieckeho obyvateľstva do Jeruzalema. –  1 Predstavenstvo ľudu bývalo v Jeruzaleme a ostatný ľud hádzal lós, aby z každých desať mužov vylosoval toho, ktorý musí bývať v svätom meste Jeruzaleme, kým deväť desatín sa nechávalo vo vidieckych mestách. 2 Ľud ďakoval všetkým mužom, čo sa dobrovoľne ponúkli, že budú bývať v Jeruzaleme.

3 Títo pohlavári provincie bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý sa usadil na svojom majetku vo svojich mestách, izraelský ľud, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci i potomkovia Šalamúnových nevoľníkov.

 

Júdovci a Benjamínovci. – 4 V Jeruzaleme sa usadili Júdovci a Benjamínovci. Z Júdovcov: Ataiáš, syn Uziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalela z Faresovho potomstva. 5 Ďalej Maásiáš, syn Barucha, syna Kolchoza, syna Chazaiáša, syna Adadiáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Silončana. 6 Všetkých Fáresových potomkov, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyristošesťdesiatosem, samí bojaschopní chlapi.

7 Benjamínovci sú zasa títo: Salu, syn Mešulama, syna Joeda, syna Padaiáša, syna Kolaiáša, syna Maásiáša, syna Izaiášovho syna Itiela. 8 Po ňom Gabai, Salai, spolu deväťstodvadsaťosem. 9 Zichriho syn Joel bol ich predstaveným, Hasenuov syn Júda druhým predstaveným nad mestom.

 

Kňazi v Jeruzaleme. – 10 Z kňazov boli: Jojaribov syn Jedaiáš, Jachin, 11 Seraiáš, syn Chilkiáša, syna Mešulama, syna Sadoka, syna Achitubovho syna Merajota, knieža Božieho domu; 12 ich bratov konajúcich službu v chráme bolo osemstodvadsaťdva. Ďalej Adaiáš, syn Jerochama, syna Pelaliáša, syna Amsiho, syna Zachariáša, syna Malkiášovho syna Pašchura. 13 Jeho bratov, náčelníkov rodín, bolo dvestoštyridsaťdva. A Amašsaj, syn Azarela, syna Achaziho, syna Imerovho syna Mišelmota. 14 Ich bratov, bohatierskych mužov, bolo stodvadsaťosem. Nadriadeným nad nimi bol Hagedolimov syn Zabdiel.

 

Leviti v Jeruzaleme. – 15 Z levitov tam boli: Šemaiáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Buniho syna Chašabiáša. 16 Ďalej Šabetaj a Jozabad, ktorí dozerali na vonkajšiu službu vôkol Božieho domu, z levitských hláv. 17 Mataniáš, syn Michu, syna Azafovho syna Zabdiho, predstavený chválospevu, ktorý pri modlitbe predspevoval: „Ďakujte,“ Bakbukiáš, druhý medzi jeho bratmi, a Abda, syn Šamuho, syna Jedutunovho syna Galala. 18 Úhrn levitov, čo boli vo svätom meste, robil dvestoosemdesiatštyri.

 

Vrátnici a iní zamestnanci. – 19 Vrátnici tam boli Akub, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach; spolu ich bolo stosedemdesiatdva.

20 Ostatný izraelský ľud, kňazi a leviti, bývali vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičstve.

21 Chrámoví nevoľníci bývali však na Ofeli. Sicha a Gišpom boli nad týmito chrámovými nevoľníkmi.

22 Dozorcom nad levitmi v Jeruzaleme bol Uzi, syn Baniho, syna Chašabiáša, syna Mataniáša, syna Michu z Asafových synov, zo spevákov pri službe v Božom dome. 23 Bol totiž o nich kráľovský príkaz a pre spevákov poriadok určený na každý deň.

24 Mešezabelov syn Fetachiáš z pokolenia Júdovho syna Zaru bol poverencom kráľa v akýchkoľvek veciach ľudu.

 

Zoznam iných osád. – 25 Čo sa týka dvorov po ich chotároch, poniektorí Júdovci sa usadili v Kirjatarbe a v jej dedinách, v Dibone a v jeho dedinách, v Jekabséle a v jeho dvoroch, 26 v Jozuem, v Molade, v Betpalete, 27 v Chasaršule, v Bersabe a v jej dedinách, 28 v Siklagu, v Mechone a v jej dedinách. 29 V Enrimone, v Sarae, v Jarmute, 30 v Zanoe, v Odolame a v ich dvoroch, v Lachiši a v jeho chotári, v Azeke a v jej dedinách. Bývali teda od Bersabe až po údolie Hinnom.

31 Benjamínovci sa usadili od Geby v Michmaši, v Aji, v Bet-Eli a v jeho dedinách, 32 v Anatote, v Nobe, v Ananii, 33 v Asore, v Ráme, v Gitaime, 34 v Chadide, v Geboime, v Nebalate, 35 v Lode, v Ono a v Údolí remeselníkov. Niektorí z levitov bývali v podiele Júdu a Benjamína.

 

 

1. Jeruzalem v opravených hradbách bolo treba brániť. Preto hádzali žreb, kto tam musí ostať, aby sväté mesto malo dostatočný počet obrancov.
Kniha Nehemiášova