Kniha Nehemiášova

Kniha Nehemiášova

3 Obnova a obnovitelia mestských múrov. –  1 Najvyšší kňaz Eljašib a jeho bratia kňazi sa teda pustili do práce a postavili Ovčiu bránu. Posvätili ju a osadili jej vráta. Stavali ďalej až po vežu Mea, posvätili ju a v stavbe pokračovali až po vežu Chananel. 2 Vedľa stavali chlapi z Jericha a vedľa nich Imriho syn Zakur.

 3 Rybnú bránu stavali Hasenaaovi synovia. Oni ju pokryli trámami a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory. 4 Vedľa nich opravoval Meromot, syn Hakosovho syna Uriáša. Vedľa neho opravoval Mešulam, syn Mešezabelovho syna Berechiáša, a vedľa neho opravoval Bánov syn Sadok.  5 Vedľa neho opravovali Tekuania, lenže poprednejší z nich neskláňali poddajne šiju pred svojimi dozeračmi.

 6 Starú bránu opravovali Paseachov syn Jojada a Besodiášov syn Mešulam. Oni ju zakryli trámami a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory.  7 Vedľa nich opravovali Gabaončan Melatiáš a Meronoťan Jadon, muži z Gabaona a Masfy, pri stolici vladára za Riekou. 8 Vedľa opravoval Charchaiášov syn Uziel so zlatníkmi, vedľa neho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkárov, a opravili jeruzalemské hradby až po široký múr. 9 Vedľa opravoval Churov syn Refaiáš, predstavený polovice jeruzalemského okresu. 10 Vedľa opravoval Charumafov syn Jedaiáš oproti svojmu domu, vedľa neho opravoval Chašabneiášov syn Chatuš.  11 Druhý úsek s Pecnou vežou opravoval Charimov syn Malkiáš a Pachat-Moabov syn Chašub.  12 Vedľa opravoval Halhochešov syn Šalum, predstavený druhej polovice jeruzalemského okresu, on so svojimi dcérami.

 13 Bránu na doline opravoval Chanun s osadníkmi zo Zanoach. Oni ju postavili a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory a opravili tisíc lakťov múru až po Hnojnú bránu.

14 Hnojnú bránu opravoval Rechabov syn Malkiáš, predstavený okresu Bethakerema. On ju postavil a osadil jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory.

 15 Bránu pri studnici opravoval Kolchozov syn Šalun, predstavený masfanského okresu. Postavil ju, pokryl ju a osadil jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory, takisto Rybničný múr vodovodu pri Kráľovskej záhrade až po schody, ktoré vedú z Dávidovho mesta dolu.  16 Za ním opravoval Azbukov syn Nehemiáš, predstavený betsurského okresu, až oproti Dávidovým hrobom a až po urobený rybník a ďalej po Dom bohatierov.  17 Za ním opravovali leviti. Baniho syn Rechum, vedľa neho opravoval Chašabiáš, predstavený polovice keilského okresu, a jeho okres. 18 Za ním opravovali ich bratia. Chenadadov syn Bavai, predstavený druhej polovice keilského okresu. 19 Vedľa neho opravoval Jozueho syn Ezer, predstavený Masfy, druhý úsek pozdĺž miesta, kade sa vystupuje ku zbrojnici v uhle. 20 Za ním veľmi usilovne opravoval Zabdiho syn Baruch druhý úsek od uhla až po dvere domu najvyššieho kňaza Eljašiba. 21 Za ním opravoval Meremot, syn Hakosovho syna Uriáša, druhý úsek odo dverí Eljašibovho domu, až pokiaľ siahal Eljašibov dom.  22 Za ním opravovali kňazi, muži z rovín. 23 Za nimi opravovali Benjamín a Chašub oproti svojim domom. Za nimi opravoval Azariáš, syn Ananiášovho syna Másijáša, neďaleko svojho domu. 24 Za ním opravoval Chenadadov syn Binui druhý úsek od Azariášovho príbytku po záhyb a po roh. 25 Uzaiho syn Palal opravoval oproti záhybu veže, ktorá čnie v hornej časti kráľovského domu pri väzenskom dvore, za ním Parošov syn Pedaiáš. 26 Chrámoví nevoľníci, ktorí bývali na Ofele, opravovali až oproti Vodnej bráne na východe a až po vežu, čo tu vyčnievala. 27 Za nimi opravovali Tekuania druhý úsek od náprotivného miesta veľkej veže, čo tu vyčnievala, po Ofelský múr.  28 Vyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu.  29 Za nimi opravoval Imerov syn Sadok oproti svojmu domu. Za ním opravoval Šechaniášov syn Šemaiáš, strážca Východnej brány. 30 Za ním opravoval Šelemiášov syn Chananiáš a Salafov šiesty syn Chanun druhý úsek. Za ním opravoval Berechiášov syn Mešulam oproti svojmu bytu.  31 Za ním opravoval Malkiáš, člen zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti Strážnej bráne a až po Hornú rožnú izbu. 32 Medzi Hornou izbou na rohu a medzi Ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci.

 

Nepriateľstvá protivníkov. – 33 Keď sa Sanabalat dozvedel, že staviame múr, rozhneval sa a veľmi sa zlostil. Posmieval sa Židom  34 a pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslovil: „Čo to robia títo mizerní Židia?! Dovolia im to? Vari budú obetovať? Vari za deň skončia? Vari budú vedieť z hromád prachu opäť urobiť kamene, ktoré ľahli popolom?“ 35 Amončan Tobiáš, ktorý stál pri ňom, vyslovil sa takisto: „Len nech stavajú! Veď stačí, keď príde líška, prerazí ich kamenný múr.“

 

36 „Počuj, Bože náš, ako nami pohŕdajú!

Vráť ich pohanenie na ich hlavu

a vydaj ich na lup v krajine, kde budú zajatcami!

37 Neodpusť ich neprávosť.

Nech sa ich hriech nezotrie spred tvojej tváre,

lebo popúdzali teba pred stavajúcimi.“

 

38 No my sme stavali múr ďalej, a keď bol celý múr dopoly pospájaný, chopil sa ľud s chuťou ďalšej práce.

 
1. Ovčia brána bola neďaleko rybníka Betsata (porov. Jn 5, 2) na severnej strane chrámového priestoru. Nazvali ju takto vari preto, že sa cez ňu hnali ovce, ktoré boli potom v chráme prinášané na obetu. Podľa inej mienky bývali v tejto bráne ovčie trhy (Hejčl). – Veža Mea (Stolakťová, teda veľmi vysoká) bola na východnej strane chrámovej pevnosti, neskôr nazývanej „Antonia“ (porov. Neh 2, 8 pozn.). – Veža Chananel (Chanan’el; Milostivý je Boh) bola na západnej strane tejto pevnosti. Pevnosť Antonia bola teda chránená z dvoch strán týmito dvoma vežami. – Po v. 12 sa opisujú stavebné práce na severe mesta. Len čo kňazi dokončili stavbu (opravu) niektorej brány, hneď ju posvätili. Nečakali na slávnostnú posviacku mestských múrov, ktorá bola neskôr, keď sa všetky práce ukončili (porov. Neh 12).
3. Rybná brána sa takto nazývala preto, lebo tam predávali ryby, ktoré privážali na trh predavači z Týru (porov. Neh 13, 16). Bola vari 100 – 120 m na západ od veže Chananel na záhybe mestských múrov, juhozápadným smerom.
5. Tekuania boli jediní, ktorí sa stavali proti Nehemiášovým rozkazom pri stavbe múrov. – Tekua (Tekoaʽ) leží južne od Betlehema.
6. Stará brána bola tam, kde sa mestské múry na severozápade zatáčali na juh, asi 150 m ďalej od Rybnej brány.
7. Výraz „pri stolici vladára za Riekou“ nie je jasný.
11. Pecná veža bola asi tam, kde je dnes Dávidova veža. Nazývala sa tak asi preto, že tam mali krámy pekári.
12. Výraz „so svojimi dcérami“ chce povedať, že na stavbe sa zúčastnili obce (k obci patriace osady) polokresu, ktorého predstaveným bol Šalum.
13 – 14. Správa o reštaurovaní mestských múrov na západnej strane mesta. – Bethakerem (Bet-Hakkerem – Vinica) bolo miesto medzi Betlehemom a Tekuou.
15 – 31. Popis reštaurovania mestských múrov na juhovýchode a na východe mesta.

15. Rybničný múr šiel vedľa rybníka Siloe, kam tiekla voda z vodovodu. – Kráľovská záhrada bola na juhovýchode mesta (porov. 2 Kr 25, 4). – Dávidovo mesto bolo na Ofeli, na juhovýchodnom pahorku Jeruzalema. Z Dávidovho mesta sa zostupuje do údolia Kedron.
16. Bet-Sur porov. Joz 15, 58; 2 Krn 11, 7. – Dávidov hrob porov. 1 Kr 2, 10. – „Domom bohatierov“ boli kasárne.
17. Keila, mestečko na západ od Jeruzalema, dnes Chirbet Kilá.
22. Muži z rovín pochádzali asi z jordánskych nížin.
28. Konská brána bola na východnej strane mesta oproti juhovýchodnému rohu chrámového komplexu. Vodná brána bola od nej niečo južne. Nazývala sa tak preto, že sa ňou išlo k prameňom Gihon.
29. Východná brána bola severne od Konskej brány. Konská brána bola teda uprostred medzi Vodnou a Východnou bránou. I vzdialenosti medzi nimi boli temer rovnaké.
31. Strážna brána (ináč Súdna brána) bola neďaleko severovýchodného rohu chrámového komplexu, severnejšie od Východnej brány. Nazývala sa tak azda preto, že bola blízko strážnice; k nej patrila možno i tá „Horná rožná izba“, ktorá mohla byť rozhľadňou.
34. Sanabalatove slová sú i posmechom, i tajnou zakrývanou vyhrážkou. Chcel nimi povedať: Ak sa Židom skrze obetu prinesenú Bohu naozaj pošťastí múr vybudovať, dá im pokoj. Toto je však nemožné, a preto je vždy dosť času zakročiť proti nim.
Kniha Nehemiášova