Kniha Nehemiášova

Kniha Nehemiášova

12 Kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zorobábelom. – 1 Kňazi a leviti, ktorí prišli so Šealtielovým synom Zorobábelom a s Jozuem, sú títo: Šeraiáš, Jeremiáš, Ezdráš, 2 Amariáš, Maluch, Chatuš, 3 Šechaniáš, Rechum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Abiáš, 5 Mijamin, Mádiáš, Bilga, 6 Šemaiáš, Jojarib, Jedaiáš, 7 Salu, Amok, Chilkiáš a Jedaiáš. To boli náčelníci kňazov a ich bratov za čias Jozueho.

8 Leviti boli Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš; on a jeho bratia viedli chválospevy. 9 Ich bratia Bakbukiáš a Uni stáli naproti nim pri výkone svojej služby.

 

Zoznam hlavných kňazov. – 10 Jozue bol otcom Jojakimovým, Jojakim bol otcom Eljašibovým, Eljašib bol otcom Jojadovým,  11 Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým.

 

Kňazi za čias Jojakima. – 12 Za čias Jojakima boli títo kňazi náčelníkmi rodov: Zo Saraiášovho rodu Meraiáš, z Jeremiášovho Chananiáš, 13 z Ezdrášovho Mešulam, z Amariášovho Jehochanan, 14 z Melichovho Jonatán, zo Šebaniášovho Jozef, 15 z Charimovho Adna, z Merajotovho Chelkai, 16 z Idovho Zachariáš, z Ginetonovho Mešulam, 17 z Abiášovho Zichri, z Minjaminovho a Moadiášovho Piljat, 18 z Bilgovho Šamua, zo Šemaiášovho Jehonatán, 19 z Jojaribovho Matenai, z Jedeiášovho Uzi, 20 zo Salaiho Kalai, z Amokovho Eber, 21 z Chilkiášovho Chašabiáš a z Jedaiášovho Natanael.

 

Náčelníci levitských rodov po Jochanana. –  22 Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov za čias Eljašiba, Jojadu, Jochanana, Jaduu, boli zapísaní a kňazi až po kraľovanie Peržana Dária. 23 Synovia Léviho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v Letopisoch, a to do čias Eljašibovho syna Jochanana. 24 Náčelníci levitov boli Chašabiáš, Šerebiáš a Kadmielov syn Jozue; ďalej ich bratia, ktorí stáli oproti nim, aby podľa nariadenia Božieho muža Dávida spievali piesne chvály a vďaky, jedna trieda zamieňavo s druhou. 25 Mataniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon, Akub boli strážcami brán. Strážili pri skladištiach vedľa brán. 26 Oni boli súčasníkmi Jojakima, syna Josadekovho syna Jozueho, a tiež súčasníkmi vladára Nehemiáša a kňaza a zákonníka Ezdráša.

 

Posviacka mestských múrov

 

Prípravy. – 27 Na posviacku jeruzalemského múru zhľadávali levitov v ich bydliskách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali posviacku s radosťou, vďakyvzdávaním a chválospevmi pri cimbaloch, harfách a citarách. 28 Tak sa teda zhromaždili synovia spevákov z rovín vôkol Jeruzalema i z netofatských dvorov, 29 z Bet-Gilgala a z krajov Geby a Azmaveta. Lebo speváci si postavili dvory vôkol Jeruzalema.

30 Keď sa kňazi a leviti očistili a keď očistili ľud, brány a múr, 31 rozkázal som judským hodnostárom, aby vystúpili na múr, a postavil som dva veľké zbory spievajúcich chvály.

 

Prvý zbor. –  32 Jeden sa bral vrchom múru napravo k Hnojnej bráne. Za ním išiel Hosaiáš s polovicou judských hodnostárov; 33 boli to Azariáš, Ezdráš, Mešulam, 34 Júda, Benjamín, Šemaiáš a Jeremiáš; 35 z kňazov s trúbami šli Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemaiáša, syna Mataniáša, syna Michaiáša, syna Azafovho syna Zakura; 36 ďalej jeho bratia Šemaiáš, Azareel, Milalai, Gilalai, Mái, Natanael, Júda a Chanani s hudobnými nástrojmi Božieho muža Dávida. Zákonník Ezdráš išiel na ich čele. 37 Tak sa uberali ku Studničnej bráne, potom išli priamo hore schodmi Dávidovho mesta, kade sa vystupuje na múr, popri Dávidovom paláci až k Vodnej bráne na východe.

 

Druhý zbor. –  38 Druhý zbor tých, ktorí spievali chvály, išiel opačne. Šiel som za ním s polovicou ľudu vrchom múru popri Pecnej veži k širokému múru, 39 potom ponad Efraimovu bránu a Staromestskú bránu, ponad Rybnú bránu, popri veži Chananel a veži Mea až po Ovčiu bránu. Vo Väzenskej bráne sa zastavili.

 

Slávnosť v chráme. – 40 Potom oba zbory zaujali miesto v Božom dome; takisto ja s polovicou vrchnosti 41 a kňazi Eljakim, Maásiáš, Minjamin, Michaiáš, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trúbami, 42 priam tak Maásiáš, Šemaiáš, Eleazár, Uzi, Jehochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Speváci spievali pod Jizrachiášovým vedením. 43 V ten deň priniesli veľa obiet a tešili sa, lebo ich Boh obdaroval veľkou radosťou. Aj ženy s deťmi sa radovali. Naďaleko bolo počuť jasot Jeruzalema.

 

Ďalšia Nehemiášova činnosť

 

Dozorcovia darov. – 44 V tomto čase ustanovili aj dozeračov nad komorami, čo slúžili ako sýpky na obety pozdvihnutia, na prvotiny a na desiatky, aby sa v nich odkladali z jednotlivých mestských polí zákonité dávky pre kňazov a pre levitov, lebo Júdovci sa radovali z kňazov a levitov konajúcich službu. 45 Konali službu svojho Boha a službu očisťovania; takisto speváci a vrátnici podľa nariadenia Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Veď už dávno, za čias Dávida, bol Asaf predstaveným spevákov a spevu na chválu a na vzdávanie vďaky Bohu. 47 A tak celý Izrael v dňoch Zorobábela a v dňoch Nehemiáša dával spevákom a vrátnikom, čo im patrí na každý deň. Levitom takisto dávali posvätné dary a leviti z nich odovzdávali desatiny Áronovým synom.

 

 

11. Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom sem bol začlenený iba neskôr, keďže siaha do čias Alexandra Veľkého (338 – 331 pred Kr.) a porušuje súvis.
22. Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336 – 323 pred Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336 – 331 pred Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš bol sem teda podľa všetkého vpísaný tiež iba neskôr (porov. Neh 12, 11).
32 – 37. Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral južným smerom od Údolnej brány (2 Krn 26, 9) k Hnojnej bráne (Neh 2, 13), odtiaľ ďalej na východ k Studničnej bráne (Neh 2, 14), kde dosiahol najjužnejší roh hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3, 26). Za ňou hore vyššie sa sprievod zastavil blízko chrámu. Vpredu šiel spevácky zbor levitov, za ním polovica judských hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, a napokon za nimi kňazi s trúbami a leviti.
38 – 39. Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa asi pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3, 1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3, 31), kde sa blízko chrámu stretol s prvým sprievodom.
Kniha Nehemiášova