Kniha proroka Daniela

Kniha proroka Daniela

  1. Oslobodenie národa. –  1 V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa:

Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.  2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu.  3 Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

 4 Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“

 5 Ja, Daniel, som videl, hľa, dvaja iní stáli, jeden na jednom brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. 6 I spýtal som sa muža, ktorý bol oblečený do plátna a stál nad vodou rieky: „Kedy bude koniec týchto zázračných vecí?“ 7 Tu som počul muža, ktorý bol oblečený do plátna a stál nad vodami rieky. Zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na toho, čo večne žije: „Áno, na čas, časy a polovicu, a keď sa dovŕši zlomenie moci svätého ľudu, skončí sa toto všetko.“ 8 Ja som počul, ale nerozumel som. Preto som povedal: „Pane, čo bude koniec týchto vecí?“  9 I riekol: „Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času. 10 Mnohí sa očistia, obielia a zbavia sa trosky; bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí, ale rozumní pochopia.  11 A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní. 12 Šťastný, kto bude čakať a dosiahne tisíctristotridsaťpäť dní.

 13 Ty však choď ku koncu a odpočívaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci dní!“

 

 
1. Anjel strážca Izraelitov, Michal, im príde v prenasledovaní na pomoc. Porov. 10, 21; 2 Mach 3, 25 – 29; 10, 29 – 30; 11, 8; 15, 23. – Druhá časť verša hovorí už o úzkostiach a oslobodení spravodlivých na konci sveta. O podobnom spájaní bližších a ďalších budúcich udalostí pozri celkový úvod o prorockých spisoch. O knihe života pozri pozn. k Iz 4, 3 a porov. Dan 7, 10; Ex 32, 32; Ž 69, 29.
2. Anjel zreteľne hovorí o zmŕtvychvstaní tiel.
3. Už tu sa hovorí, že spasení nedosiahnu všetci rovnaký stupeň blaženosti.
4. O zapečatení knihy pozri pozn. k 8, 26.
5 – 7. O rieke pozri 10, 4. Pri prísahe boli ako svedkovia dvaja noví anjeli, medzi nimi sa nad riekou vznášal anjel, ktorý Danielovi dával zjavenie; porov. 10, 5. – O „čase“ pozri pozn. k 7, 25.
9 n. Anjel napomína Daniela, aby sa uspokojil, lebo jasný a plný výklad videnia nedostane. Na uspokojenie mu však povie, že v tom poslednom veľkom utrpení spravodliví a len spravodliví budú chápať zmysel udalostí.
11 n. Číslo 1 290 je približne tri a pol roka; pozri pozn. k 7, 25. Asi za taký čas by mali byť ľudia v moci Antikrista. Nevieme však, či sa o tieto čísla možno opierať, sú to pravdepodobne symbolické čísla. Keďže je reč o konci sveta, ustavičná obeta môže byť len obeta Nového zákona a ohavnosť spustošenia sa asi vzťahuje na prítomnosť Antikrista v chráme (porov. 2 Sol 2, 4). – Význam čísla 1 335 je nám neznámy; nevieme, čo znamená 45 dní (1335 – 1290 = 45).
13. Danielovi sa sľubuje pokojná smrť a slávne zmŕtvychvstanie.
Kniha proroka Daniela