Kniha proroka Daniela

Kniha proroka Daniela

5 Baltazárova hostina. –  1 Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pred tisícmi pil víno.  2 Pri pití vína rozkázal Baltazár priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. 3 I doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z jeruzalemského domu Božieho, a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. 4 Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov. 5 V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na vápno múru kráľovského paláca. A kráľ videl prsty ruky, ktorá písala. 6 Vtom sa zmenila kráľova farba a jeho myšlienky ho podesili, bederné kĺby sa mu uvoľnili a kolená sa mu trepotali o seba.

 7 Kráľ silno zakričal, aby priviedli veštcov, Chaldejcov a hádačov; a kráľ povedal mudrcom Babylonu: „Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve.“ 8 Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. 9 Nato sa kráľ Baltazár veľmi naľakal, farba sa na ňom premenila a jeho veľmoži boli rozrušení. 10 Na reči kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovného domu kráľovná a povedala: „Kráľu, ži naveky! Nech ťa tvoje myšlienky nedesia a farba nech sa ti nemení! 11 Je v tvojom kráľovstve muž, na ktorom je duch svätých bohov. V dňoch tvojho otca bola uňho zistená rozumnosť, dôvtip a múdrosť ako múdrosť bohov a tvoj otec, kráľ Nabuchodonozor, ho ustanovil za náčelníka čarodejov, veštcov, Chaldejcov a hádačov; tvoj otec, kráľ. 12 Pretože u Daniela, ktorému kráľ dal meno Baltazár, sa zistil vyšší duch, vedomosť, rozumnosť, vykladanie snov, rozlúšťovanie záhad a riešenie ťažkostí. Nech teraz zavolajú Daniela a povie výklad!“

13 Nato priviedli Daniela pred kráľa a kráľ povedal Danielovi: „Ty si Daniel spomedzi judských zajatcov, ktorých môj otec, kráľ, priviedol z Judska? 14 Počul som o tebe, že je na tebe duch bohov a že sa ukázalo, že si dôvtipný, rozumný a veľmi múdry. 15 Teraz priviedli predo mňa mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a oznámili mi jeho význam, no nevedeli mi povedať význam veci.  16 Počul som však o tebe, že vieš vyložiť nejasné a rozuzľovať ťažkosti. Ak mi teda vieš prečítať toto písmo a podať jeho výklad, do purpuru sa budeš obliekať, zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v kráľovstve.“

17 Nato Daniel odpovedal kráľovi: „Svoje dary si nechaj a svoje odmeny daj inému! Písmo však prečítam kráľovi a jeho význam mu vyložím. 18 Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, moc, vznešenosť a slávu. 19 Pre veľkosť, ktorú mu dal, triasli sa pred ním všetky národy, kmene a nárečia; koho chcel, toho zabil, a koho chcel, nechal nažive; koho chcel, toho povýšil, a koho chcel, toho pokoril.  20 Keď sa mu však srdce povýšilo a duch mu zmocnel v pýche, bol zhodený z trónu svojho kráľovstva a jeho sláva mu bola odňatá. 21 I vyhnali ho spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, s divými oslami sa zdržoval, trávu mu dali jesť ako dobytku a telo mu kropila nebeská rosa, kým nepoznal, že vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší Boh a koho chce, toho nadeň postaví. 22 A ty, jeho syn Baltazár, neponížil si si srdce, hoci si vedel toto všetko, 23 ale vyvyšoval si sa nad Pána nebies. Doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a tvoje vedľajšie ženy pili ste z nich víno. Vychvaľoval si strieborných, zlatých, kovových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. 24 Preto on poslal tieto prsty a napísal toto písmo.  25 Toto je teda písmo, ktoré je napísané: Mene, Tekel, Ufarsin. 26 A toto je význam slov: Mene: Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. 27 Tekel: Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. 28 Peres: Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom.“

29 Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru, na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve.  30 V tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili.

 
1. O Nabuchodonozorových nástupcoch pozri úvod k nášmu prorokovi. – Vieme, že Nabuchodonozorovým nástupcom nebol Baltazár (Baltassar), ba história ani nespomína, že by Nabuchodonozor mal syna menom Baltazár. Okrem toho starí dejepisci ako posledného kráľa Babylonu spomínajú Nabonida. Uvedená okolnosť spôsobovala pri výklade tejto state (porov. tiež 7, 1. a 8, 1) značné ťažkosti. Dnes je však už známa ďalšia skutočnosť. Z klinopisných záznamov tých čias je už zistené, že posledný babylonský kráľ Nabonid mal syna, následníka trónu, ktorý sa volal Baltazár. V prvom roku svojho panovania (550 pred Kr.), keď Nabonid odchádzal na vojenskú výpravu proti mestu Tema, dal svojmu následníkovi kráľovskú moc a poveril ho správou Babylonu. Skutočným výkonným kráľom v Babylone bol teda Baltazár, ktorý zahynul pri páde Babylonu. – Meno Baltazára nie je totožné s babylonským menom Daniela (pozri 1, 7). V babylonskej pôvodine majú obe tieto mená iné znenie a iný význam.
2. U Babylončanov mali ženy veľkú voľnosť. Zachovali sa nám staré asýrske vyobrazenia, na ktorých kráľ a kráľovná s pohármi v ruke ležia pri stole na vyvýšenom mieste. – O nádobách z jeruzalemského chrámu pozri 1, 2; porov. 2 Kr 24, 13; 2 Krn 36, 7. 10.
7. O Chaldejcoch pozri pozn. k 2, 2. – Nabonid bol prvý, Baltazár druhý, preto sa rozlúštiteľovi písma sľubuje až tretia hodnosť. Ale namiesto: „ako tretí“ je azda lepšie prekladať: „ako knieža“.
16. Pozri pozn. k veršu 7.
20. Pozri 4, 19 – 23. 29 – 30.
25 – 28. Na stene sa vlastne zjavili názvy troch babylonských mincí: 1. Mene, v našej výslovnosti mína; 2. Tekel je aramejský názov v Biblii často spomínaného šekla. 3. Peres je polovica míny, parsín je množné číslo. Mína, veľký peniaz (982 g), zvýrazňovala Nabuchodonozorovo kráľovstvo. Šekel, šesťdesiatina míny, označovala biedne kráľovstvo Baltazára, po ktorom príde kráľovstvo zložené z dvoch častí, teda dve polmíny: kráľovstvo Médov a Peržanov. Daniel však zachytáva aj kmene slov, z ktorých tie názvy mincí pochádzajú, a podáva výklad, aký je v osnove. Mena znamená „zrátal“, tekal znamená „odvážil“ a peras znamená „rozdelil“. Pritom sa v poslednom názve (Peres) ozýva už aj názov nového kráľovstva (Perzie).
30. Doteraz nájdené nápisy nehovoria o Baltazárovej smrti pri páde Babylonu. Ale Xenofón (Kyropaideia VII, 5) píše, že Kýrov vojvodca Gobryáš (nápisy ho volajú Guburu alebo Ungbaru) sa dostal tajne v noci do Babylonu, došiel až ku kráľovskému palácu, kde Babylončania práve hodovali. Vznikla zrážka, v ktorej zabili babylonského kráľa. Meno kráľa síce Xenofón nespomína, ale nemohol to byť iný, len Baltazár, lebo jeho otec Nabonid bol vtedy už vo vyhnanstve v Karmanii, kam ho poslal Kýros. Aj Herodotos píše (I, 191), že Médi a Peržania vnikli do Babylonu tajne v noci a prekvapili práve hodujúcich Babylončanov.
Kniha proroka Daniela