Kniha proroka Daniela

Kniha proroka Daniela

2. Videnie capa a barana, kap. 8

 

8  1 V treťom roku kraľovania kráľa Baltazára zjavilo sa mne, Danielovi, videnie po tom, ktoré sa mi zjavilo na začiatku.  2 Mal som videnie a vo videní som bol v pevnosti Súzy, ktorá je v provincii Elam. Vo videní som videl, že som pri rieke Ulai.  3 Keď som zdvihol oči, videl som barana stáť pri rieke, mal dva rohy; rohy boli vysoké, jeden však bol vyšší ako druhý, ten vyšší vyrástol neskôr. 4 Díval som sa, ako baran klal proti západu, proti severu a proti juhu, neobstálo pred ním nijaké zviera a nik ich nevyslobodil z jeho moci; robil, ako sa mu páčilo, a mohutnel.  5 Ako som to pozoroval, hľa, cap prichádzal od západu nad celým povrchom zeme, ale zeme sa nedotýkal. Cap mal nápadný roh medzi očami. 6 I priblížil sa k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a bežal k nemu v návale svojej sily. 7 Videl som ho, ako došiel k baranovi, rozzúril sa naň, preklal barana a dolámal mu oba rohy, a baran nemal sily sprotiviť sa mu. Zhodil ho teda na zem, pošliapal ho a nebolo toho, kto by bol barana vyslobodil z jeho moci.  8 Cap však veľmi vzrástol, a keď zmohutnel, veľký roh sa zlomil a miesto neho vyrástli štyri značné na štyri vetry neba.  9 Potom z jedného z nich vyrástol jeden malý roh a nadmieru zmohutnel proti juhu, proti východu a proti nádhere.  10 I narástol až po nebeské vojsko, zhodil na zem z vojska, z hviezd a pošliapal ich. 11 Narástol až po Knieža vojska, odňal mu ustavičnú obetu a zvrhol miesto jeho svätyne. 12 Hriešnym spôsobom (?) postavil vojsko proti ustavičnej obete a zvrhol pravdu na zem; urobil to a darilo sa mu.  13 Tu som počul hovoriť svätého. Ktorýsi svätý totiž vravel komusi, kto sa pýtal: „Dokedy bude videnie o ustavičnej obete a o hriechu, ktorý pošliapaním zničí svätyňu a vojsko?“  14 Odpovedal mu: „Do dvetisíctristo večerov – rán, potom sa oslobodí svätyňa.“

15 Keď som potom ja, Daniel, mal videnie, usiloval som sa porozumieť. Vtom zastal predo mnou ktosi, vyzeral ako muž.  16 I počul som nad Ulaiom ľudský hlas, volal a hovoril: „Gabriel, vysvetli tamtomu videnie!“  17 Nato prišiel k miestu, kde som stál, a ako prichádzal, naľakal som sa a padol som na tvár. On mi však vravel: „Rozumej, syn človeka, lebo videnie sa vzťahuje na konečný čas.“ 18 A kým so mnou hovoril, omdlený som ležal tvárou na zemi. Potom sa ma dotkol, postavil ma na moje miesto 19 a vravel: „Hľa, ja ti oznámim, čo sa stane na konci hnevu, lebo sa vzťahuje na konečný čas.  20 Dvojrohý baran, ktorého si videl, sú králi: médsky a perzský. 21 Cap je grécky kráľ a veľký roh, ktorý bol medzi očami, to je prvý kráľ. 22 A že sa zlomil a miesto neho vyrástli štyri: štyri kráľovstvá povstanú z národa, nie však v jeho sile.  23 Na konci ich kraľovania, keď hriešnici doplnia mieru, povstane kráľ s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch. 24 Vzrastie jeho moc, nie však z vlastnej sily, neuveriteľne bude pustošiť, bude sa mu dariť a urobí to: bude ničiť mocnárov i svätý ľud. 25 Pre jeho rozum budú mať úspech úklady v jeho ruke; vo svojom srdci sa bude vyvyšovať, bezstarostne bude nivočiť mnohých, povstane proti kniežaťu kniežat, bude však zlomený bez (prispenia) ruky.

 26 Videnie o večeroch a ránach, o ktorom je reč, je pravda. A ty uzavri videnie, lebo sa vzťahuje na mnohé dni.“

27 Ja, Daniel, som však omdlieval a dni som chorľavel. Keď som vstal, konal som službu kráľovi a bol som rozrušený pre videnie, ale nebolo, kto by ho bol vyložil.

 
1. O Baltazárovi pozri pozn. k 5, 1. – „Na začiatku“ pozri 7, 1 n.
2. Súzy boli hlavné mesto elamskej provincie Anšan. Ako v iných starovekých mestách, i v tomto bola vojenská pevnosť. Popri meste tečie rieka Ulai (Eulaeus). Daniel pravdepodobne bol v Súzach len duchom, vo videní.
3 n. Baran označuje Médsko-Perzskú ríšu; dva rohy sú jej dve časti, Médsko a Perzia, z ktorých Perzia bola silnejšia. Táto ríša podnikla svoje výpady od východu a zmocnila sa krajín, ktoré boli od nej na západ, na sever a na juh.
5 – 7. Cap je Grécko-macedónska ríša, ktorej prvý kráľ, zvýraznený rohom capa, Alexander Veľký, prichádzal proti Médsko-Peržanom od západu tak rýchlo, akoby sa ani nedotýkal zeme, a porazil ich.
8. Po smrti Alexandra Veľkého sa jeho ríša rozpadla na štyri časti; pozri pozn. k 7, 6.
9. V Sýrii sa z rodiny Seleukovcov dostane k moci Antiochos IV. , hoci na trón nemal právo; ten patril jeho synovcovi Demetriovi, synovi Seleuka IV. Antiochos bude bojovať aj proti „nádhere“, proti Svätej zemi, ktorú Sväté písmo opisovalo vždy nádhernými farbami.
10 – 12. Vojsko nebies sú hviezdy. Hatil v jeruzalemskom chráme obety, najmä ustavičnú obetu, ktorú Izraeliti prinášali Pánovi každé ráno i večer (pozri Ex 29, 42; Nm 28, 6 atď.). Verš 12 je neistý; no akokoľvek, jeho zmysel ostáva ten, že Antiochos znesvätil jeruzalemský chrám. – Na túto stať je narážka aj v 2 Mach 9, 10.
13. Rozumej: Ktosi sa spytuje jedného z prítomných anjelov („svätí“ sú anjeli), ako dlho bude trvať prenasledovanie Izraelitov.
14. O čísle 2 300 majú odborníci najrozličnejšie mienky.
16. O rieke Ulai pozri pozn. k veršu 2. Na tomto mieste sa prvý raz v Biblii spomína anjel Gabriel; porov. 9, 21; Lk 1, 19. 26.
17. O pomenovaní „syn človeka“ pozri Ez 2, 1; aj poznámku. – Konečný čas tu podľa verša 19 označuje čas, keď sa skončí Boží hnev.
20 n. Pozri výklad k veršom 3 – 12.
23. Pre množstvo hriechov dovolí Boh Antiochovo zúrenie.
26. O večeroch a ránach pozri verš 14. – Uzavrieť videnie znamená starostlivo ho odložiť, aby bolo svedectvom, keď sa splní.
Kniha proroka Daniela