Kniha proroka Daniela

Kniha proroka Daniela

DANIELOVE VIDENIA, KAP. 7 – 12

 

1. Zvieratá a Syn človeka, kap. 7

7  1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktoré mu prešlo hlavou. Potom sen napísal. (Začiatok správy. Hovoril:)

2 Daniel povedal: „Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more 3 a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné.  4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce.  5 A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: »Hore sa, žer veľa mäsa!«  6 Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva.  7 Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov. 8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.

 9 Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. 10 Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy. 11 Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa, kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa.  12 Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas.

 13 Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14 A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.  15 Môj – Danielov – duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. 16 Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: 17 »Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme.  18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.« 19 Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné. 21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, 22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí.

23 Povedal toto: »Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí.  25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. 26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.«

 28 (Potiaľto je koniec veci.)

Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci.“

 

 

1. O Baltazárovi pozri pozn. k 5, 1. – Slová v zátvorke sú neskorší dodatok.
4. Prvé zviera, okrídlený lev, zvýrazňuje Babylonské kráľovstvo. Porov. Jer 4, 7; 49, 19; 50, 17; orla: Jer 4, 13; 48, 40; 49, 22; Hab 1, 8; Ez 17, 3.
5. Medveď je symbolom Médsko-perzskej ríše, ktorá sa opierala len o mocnejších Peržanov. To označuje pololežatá poloha medveďa, ktorý sa opiera len o jeden bok. Zakladateľ ríše Kýros si podmanil roku 547 Lýdiu, roku 539 Babylon; jeho syn Kambysés roku 525 Egypt. To sú tri rebrá v pysku medveďa. Žraním mäsa sa znázorňujú výpady ďalších panovníkov ríše, Dária I., Hystaspa a Xerxesa I.
6. Leopard so štyrmi krídlami a štyrmi hlavami je ríša Alexandra Veľkého, ktorá sa po jeho smrti rozdelila na štyri kráľovstvá: Seleukos Nikator dostal Sýriu, Ptolemaios Lagi Egypt, Kasander Macedóniu a Lysimachus Tráciu.
7 n. Štvrté zviera zobrazuje Rímsku ríšu, ktorá sa rozpadne na mnoho iných kráľovstiev. Medzi týmito na konci čias povstane Boží nepriateľ – Antikrist, zobrazený malým rohom. Oči a ústa na tomto rohu znamenajú, že to bude rozumný tvor, bude hovoriť, no bude sa ozývať proti Bohu (verš 25). Videnie o troch vytrhnutých rohoch tiež ešte len čaká na splnenie. – Ako vidieť, štyri zvieratá označujú tie isté kráľovstvá, čo aj socha, ktorú videl Nabuchodonozor. Pozri pozn. k 2, 39 – 43.
9 n. „Starec dní“, večný Boh, zasadá k súdu nad Antikristom. Jeho trón porov. s trónom opísaným u Ez v kap. 1 a 10. Boží trón obklopuje množstvo anjelov.
12. Boh každému kráľovstvu určil dobu, počas ktorej môže trvať. Doba trvania kráľovstiev, označených zvieratami, už pominula, preto im bola odňatá moc.
13. Názov „Syn človeka“ (pozri pozn. k Ez 2, 1) označuje slabú ľudskú prirodzenosť. Tu je to názov Mesiáša, ktorému Boh v prítomnosti anjelov odovzdáva moc. Sám Ježiš si veľmi často osvojil toto meno. Syn človeka v Danielovom videní prichádza v oblakoch neba, a to je podľa reči Svätého písma výlučné právo Boha. Preto sa Kristus práve na toto odvoláva, keď pred Kajfášom dokazuje svoje božstvo (Mt 26, 64). Sľubuje tiež, že v oblakoch neba príde súdiť svet (Mt 24, 30). Porov. tiež Mt 16, 27; Mk 13, 26; Lk 21, 27; Zjv 1, 7; 14, 14.
15. Schránka je telo.
18. Kráľovskú moc podľa verša 14 odovzdal Boh Synovi človeka. Ale spolu s ním bude panovať aj jeho verný ľud. Bude to preň odmena za boj proti Antikristovi, pozri verš 21 n. Tento verný Boží ľud má meno „svätý“.
25. Nevieme, za aký čas budú veriaci v moci Antikrista. Podľa niektorých „čas“ je rok, „časy“ dva roky a „pol času“ pol roka, spolu tri a pol roka. Podľa iných sa tu neoznačuje nijaká určitá doba.
28. Slová v zátvorkách sú neskorší dodatok; pozri verš 1, kde je podobný dodatok.
Kniha proroka Daniela