Kniha Tobiáš

Kniha Tobiáš

12 Rafael sa dáva poznať; jeho náuka a rady. – 1 Keď sa svadba skončila, Tóbi zavolal svojho syna Tobiáša a pripomenul mu: „Nezabudni dať odmenu človeku, čo šiel s tebou, a niečo aj pridať k dohodnutej sume.“ 2 On mu odpovedal: „Akú odmenu mu mám dať, otče? Nebudem mať škodu, ani keď mu dám polovicu z toho, čo so mnou doniesol. 3 Priviedol ma zdravého, moju manželku uzdravil, vyzdvihol namiesto mňa peniaze a nakoniec i teba uzdravil! Akúže mu za to môžem dať odmenu?!“ 4 Tóbi mu povedal: „Zaslúži si, syn môj, aby dostal polovicu zo všetkého, čo s tebou priniesol.“ 5 I zavolal ho a povedal: „Vezmi si za odmenu polovicu zo všetkého, čo si priniesol so sebou, a choď v pokoj!“

 6 Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. 7 Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo.  8 Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva, ako kopiť zlaté poklady. 9 Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. 10 Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.

11 Poviem vám teda pravdu a nezamlčím nič pred vami. Už som vám prezradil: Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať.  12 Vedzte teda: Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu. A takisto, keď si pochovával mŕtvych. 13 A keď si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. 14 A Boh ma opäť poslal, aby som uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru.  15 Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“

16 Tu sa obaja preľakli, padli na tvár a zmocnila sa ich hrôza. 17 Anjel im však povedal: „Nebojte sa! Pokoj vám! Zvelebujte Boha po všetky veky! 18 Keď som bol s vami, to nebolo z mojej priazne, ale z Božej vôle. Jeho zvelebujte po všetky dni, oslavujte ho! 19 Aj keď ste ma videli jesť, nič som nejedol; čo ste videli, bolo iba zdanie. 20 A teraz velebte Pána na zemi a ďakujte Bohu. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte.“ Potom sa vzniesol hore. 21 Keď vstali, už ho nemohli vidieť. 22 Zvelebovali a oslavovali Boha a vzdávali mu vďaky za všetky jeho veľké činy, že sa im zjavil Boží anjel. 

 

6 – 7. Kráľ mával svoje úmysly skryté. S Božími dielami to tak nie je. Múdre Božie riadenie má poznať a uznať a podľa toho aj oslavovať všetko stvorenie. Božím tajomstvom bolo, prečo musel Tóbi doteraz mnoho trpieť. Tajomstvom bolo, kto je sprievodcom Tobiášovým. Aj toto bolo treba vysvetliť. Podobne oznamuje anjel aj iné veci, ktoré boli do toho času skryté.
8. Modlitba, pôst a almužna sú prejavmi starozákonnej zbožnosti (Mt 6; Sir 29, 15; 40, 17).
12. Boh aj bezprostredne pozná naše modlitby. Ak Rafael hovorí, že sám prednášal Tóbiho modlitby Bohu, stalo sa tak, aby im zaistil väčšiu účinnosť. Svätopisec hovorí o Bohu, akoby bol človekom; tento spôsob Biblia uplatňuje aj inde (Sk 10; Zjv 8, 3 – 4).
15. Sedem duchov pred Božím trónom nemá svoj pôvod v perzskom učení o duchoch Amešaspentas, ktorí stoja pred trónom dobrého boha Ahura Mazdu. – Stáť pred Pánom značí jemu slúžiť. O siedmich anjeloch hovorí Zach 4, 10; Zjv 1, 4; 5, 6; 8, 2. Ináč číslica 7 sa veľmi často vyskytuje v Biblii a značí úplnosť a dokonalosť.
Kniha Tobiáš