Kniha Tobiáš

Kniha Tobiáš

III. Tóbiho chválospev, predpovede a posledné napomenutia, 13, 1 – 14, 11

 

13 Tóbiho chválospev. – 1 Tóbi napísal tento chválospev a povedal:

 

2 „Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky

a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky.

 

On trestá aj sa zmilúva,

on zvrhuje až na dno podsvetia

aj vyvádza z veľkej záhuby;

a niet ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky.

 

3 Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi,

lebo on vás medzi ne roztrúsil

4 a tam vám ukázal svoju vznešenosť.

 

Velebte ho pred všetkým, čo žije,

lebo on je náš Pán, náš Boh!

On je náš Otec, náš Boh po všetky veky.

 

5 Bude vás trestať za vaše zločiny,

ale zmiluje sa nad vami všetkými.

Zhromaždí vás zo všetkých národov,

uprostred ktorých ste boli rozptýlení.

 

6 Keď sa k nemu obrátite

celým svojím srdcom a celou svojou dušou

a budete sa držať jeho pravdy,

vtedy sa obráti k vám

a už neskryje pred vami svoju tvár.

 

7 Nuž, pozrite, čo s vami urobil,

a oslavujte ho z plného hrdla.

Velebte Pána spravodlivosti

a chváľte Kráľa vekov.

 

8 Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva

a ohlasujem jeho silu a vznešenosť

hriešnemu národu.

Obráťte sa, hriešnici,

a konajte pred ním spravodlivosť.

Možno si vás obľúbi

a preukáže vám milosrdenstvo.

 

9 Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského Kráľa

a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou.

 

 10 Nech všetci o ňom hovoria

a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme!

 

Jeruzalem, sväté mesto,

Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov,

ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých.

 

11 Vzdávaj náležitú chválu Pánovi

a dobroreč Kráľovi vekov.

 

Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou,

12 aby v tebe rozveselil všetkých zajatcov

a miloval v tebe úbohých

po všetky veky vekov.

 

13 Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme.

 

Prídu k tebe mnohé národy zďaleka,

obyvatelia zo samého kraja zeme

prídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena,

a v rukách budú mať dary pre Kráľa nebies.

Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať

a meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov.

 

14 Prekliati nech sú všetci, čo ťa urážajú.

Prekliati budú všetci, čo ťa ničia

a rúcajú tvoje hradby,

i všetci, čo boria tvoje veže

a podpaľujú tvoje príbytky.

 

Ale blahoslavení budú naveky tí, čo sa ťa boja.

 

15 Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých,

lebo sa všetci zhromaždia

a dobrorečiť budú večnému Pánovi.

 

Blažení sú, čo ťa milujú,

blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja!

 

16 Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou,

nad všetkým, čo ťa zastihlo,

lebo sa budú v tebe radovať

a uvidia všetku tvoju radosť až naveky.

 

Dobroreč, duša moja, Pánovi, veľkému Kráľovi,

17 lebo bude postavený Jeruzalem

a v tomto meste Boží dom po všetky veky.

 

Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodu

a uvidí tvoju slávu

a bude velebiť nebeského Kráľa!

 

Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdu

a všetky tvoje múry z drahých kameňov.

Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata

a jeho hradby z rýdzeho zlata.

Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom

a kameňom ofírskym.

 

18 Brány Jeruzalema sa budú ozývať radostnými piesňami

a vo všetkých jeho domoch budú volať:

»Aleluja. Nech je zvelebený Boh Izraela!

A požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno

naveky a navždy!«“

 
10 – 18. Tóbiho proroctvo o novom Jeruzaleme sa splnilo na Kristovej Cirkvi, ktorá je označovaná za nový Jeruzalem, teda za stredisko tých, ktorých si Boh vyvolil na spásu. Do Cirkvi vstúpili pohania, aby viedli svätý život na svete a tak obsiahli splnenie sľubov, ktoré sa viažu na nebeský Jeruzalem (Iz 60, 1 n.; 2, 2; Ž 86, 9; 96, 7 n.; Zjv 21, 19; Iz 54, 11 a 12).
Kniha Tobiáš