Kniha Tobiáš

Kniha Tobiáš

3 Tóbiho modlitba. – 1 So zarmútenou dušou som vzdychal a plakal. A vzlykavo som sa začal modliť:

 

2 „Pane, ty si spravodlivý

a spravodlivé sú všetky tvoje skutky.

Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda;

ty súdiš celý svet.

 

3 Teraz si, Pane, spomeň na mňa a zhliadni na mňa!

Netrestaj ma za moje hriechy,

ani za hriechy a nedbalosť mojich otcov,

ktorými sme sa previnili proti tebe,

4 lebo sme neposlúchali tvoje prikázania.

Preto si nás vydal za korisť, do zajatia a na smrť,

aby sme boli na posmech, ohováranie a potupu u všetkých národov,

medzi ktoré si nás rozohnal.

 

5 Aj teraz sú správne všetky tvoje súdy,

keď ma tresceš za moje hriechy a za hriechy mojich otcov,

lebo sme nezachovávali tvoje prikázania

a nekráčali sme po ceste tvojej pravdy.

 

 6 Urob teda teraz so mnou, ako sa ti páči;

a rozkáž odňať môj život,

aby som odišiel z povrchu zeme a obrátil sa na prach.

Je pre mňa lepšie zomrieť ako žiť,

lebo som musel počúvať nepravdivé výčitky

a je mi veľmi smutno.

Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseň;

prepusť ma do večného príbytku

a neodvracaj odo mňa svoju tvár, Pane!

Lepšie je pre mňa zomrieť,

ako skusovať takú veľkú tieseň vo svojom živote

a počúvať také potupné výčitky.“

 

Utrpenie a modlitba Sáry. – 7 V ten istý deň aj Sára, dcéra Raguela, čo býval v médskom meste Ekbatana, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky.  8 Bola totiž vydatá za siedmich mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než k nej vošli ako k manželke. Slúžka jej povedala: „Ty hrdúsiš svojich mužov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si neokúsila šťastie. 9 Prečo s nami tak tvrdo zaobchádzaš? Preto, že ti zomreli muži? Choď za nimi! Nech už nikdy nevidíme z teba ani syna ani dcéru!“ 10 V ten deň Sára veľmi zosmutnela a plakala. Vyšla do hornej izby svojho otca a chcela sa obesiť. No potom sa zamyslela a povedala si: „To by potupovali môjho otca a hovorili by: »Mal si jedinú milovanú dcéru, a ona sa ti z nešťastia obesila.« A tak by som zarmútila svojho starého otca a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem úpenlivo prosiť Pána, aby som zomrela a nemusela už počúvať hanebné výčitky v tomto živote.“

11 V tej chvíli vystrela ruky k obloku a modlila sa:

 

„Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože,

a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky.

Nech ťa velebia všetky tvoje diela naveky.

 

12 A teraz, Pane, obraciam svoju tvár a svoje oči k tebe.

 13 Rozkáž, aby som odišla z povrchu zeme

a nemusela už počúvať hanebné výčitky.

14 Ty vieš, Pane, že som čistá od akejkoľvek nečistoty s mužom

15 a nepoškvrnila som svoje meno

ani meno môjho otca v krajine zajatia.

 

Som jediná dcéra svojho otca.

On nemá syna, ktorý by zaujal jeho dedičstvo,

a nemá ani brata, ani blízkeho príbuzného,

aby som sa mohla stať jeho manželkou.

Už mi zomrelo sedem mužov:

načo mám ešte žiť?!

 

Ale ak nechceš, aby som zomrela,

zhliadni na mňa, Pane, a zmiluj sa nado mnou,

aby som už viac nemusela počúvať potupné výčitky.“

 

Vypočutie Tóbiho a Sárinej modlitby. – 16 V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou 17 a bol poslaný Rafael uzdraviť obidvoch: Tóbimu odstrániť beľmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Raguelovu dcéru Sáru dať Tóbiho synovi Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja. Veď podľa práva patrila Tobiášovi, a nie tým všetkým, čo si ju chceli vziať. V tú istú chvíľu sa Tóbi vrátil z nádvoria do svojho domu a Raguelova dcéra Sára zostúpila z hornej izby.

 

 
6. Tóbi pokladá smrť za znesiteľnejšiu vec než biedny život. Veď sa podriaďuje úplne Božej vôli. Preto je dovolené aj takto sa modliť (sv. Augustín).
8. Asmodej je semitské slovo (šamad značí zničiť, zahubiť) a znamená: Ničiteľ, Záhubca. Boh dovoľuje istý vplyv aj zlým duchom, aby skúšal alebo aj trestal ľudí prostredníctvom zlého ducha. (Porov. Knihu Jób.) – Náuka o anjeloch v Knihe Tobiáš vyniká v takej úplnosti, ako ju pozná aj Nový zákon.
13. Sára sa podobne modlí, ako sa modlil Tóbi. Praje si radšej smrť, ako by mala aj naďalej žiť v potupe. Porov. Tob 3, 6.
Kniha Tobiáš