Evanjelium podľa Lukáša

 

Evanjelium podľa Lukáša

1 Prológ. –  1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 3 Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

 

I. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista, 1, 5 – 2, 52

 

Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa.5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz, menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

8  Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. 12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. 13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ 18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“ 19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“

21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. 22 Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.

23 Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila:  25 „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

 

Zvestovanie Panne Márii.  26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,  27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.  28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 35Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. 36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Návšteva Panny Márie u Alžbety. –  39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

 

Magnifikat. –  46 Mária hovorila:

 

„Velebí moja duša Pána

47 a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi,

48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

s tými, čo sa ho boja.

51 Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

52 Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených.

53 Hladných nakŕmil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

55 ako sľúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

 

Narodenie Jána Krstiteľa. 56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.  59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 60 Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ 61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ 62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. 66 A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

 

Benediktus. –  67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

 

68 „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa

z rodu Dávida, svojho služobníka,

70 ako odpradávna hovoril

ústami svojich svätých prorokov,

71 že nás oslobodí od našich nepriateľov

a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom

a pamätá na svoju svätú zmluvu,

73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,

že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

74 aby sme mu bez strachu slúžili

75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou

po všetky dni nášho života.

76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:

pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

77 a poučíš jeho ľud o spáse,

78 že mu náš Boh

z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi

79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,

a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

 

Skrytý život Jána Krstiteľa. 80 Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.

 
1 – 4. Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.
8. Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.
25. Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť bola totiž v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.
26. „V šiestom mesiaci“ – od počatia Jána Krstiteľa.
27. „Zasnúbenej“ – o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.
28. „Zdravas’“ doslovne: „Raduj sa.“
34 – 35. Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Ducha Svätého. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Ducha Svätého (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2, 27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.
39. Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.
46 – 55. Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46 – 50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51 – 53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54 – 55).
59. Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.
67 – 80. Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68 – 75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76 – 79). „Prorokovať“ v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.
  Evanjelium podľa Lukáša