Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Lukáša

16 Podobenstvo o nepoctivom správcovi.  1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. 2 Zavolal si ho a povedal mu: ,Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ 3 Správca si povedal: ,Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. 4 Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ,Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ 6 On povedal: ,Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ,Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ 7 Potom povedal inému: ,A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ,Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ,Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

 

Správne používanie majetku. –  9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

10 Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.

11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?

 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

 

Proti farizejom, milovníkom peňazí. 14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

 

Násilím na kráľovstvo.  16 Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.

 

Trvácnosť zákona.  17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.

 

Nerozlučnosť manželstva.  18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.

 

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.  19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ 25 No Abrahám povedal: ,Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ 27 Tu povedal: ,Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.ʻ 29 Abrahám mu odpovedal: ,Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ 30 Ale on vravel: ,Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31 Odpovedal mu: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

 

 
1 - 8. Pán chváli nepoctivého správcu nie pre jeho nevernosť a nespravodlivosť, ktorej sa ešte aj v poslednej chvíli dopúšťal, ale chváli iba jeho múdru opatrnosť, ktorou sa chcel postarať o svoju budúcnosť. Podobenstvo nám chce povedať: „Ako vedia ľudia použiť všetku svoju múdrosť a vynaložiť všetku námahu na zaistenie svojej pozemskej budúcnosti, tak majú aj kresťania, ,synovia svetla‘, využiť prítomnosť v záujme budúcnosti svojej duše.“
9. „Nespravodlivá mamona“ je majetok, na ktorom človek „stavia svoj život“, v čo „dôveruje“. Jeho získavanie a používanie sa často spája s nespravodlivosťou. Aj hmotné veci máme využívať tak, aby nám nebránili, ale naopak, pomáhali získať večnú spásu.
13. Mt 6, 24.
16. Mt 11, 12  13. ‒ Pozri poznámku k Mt 11, 12. – Prvé obdobie dejín spásy bolo obdobím Zákona a Prorokov. Čas prisľúbení sa končí Jánom Krstiteľom. V Ježišovi Kristovi nadišiel čas ich splnenia. Ním sa začína nový vek dejín spásy.
17. Mt 5, 18.
18. Mt 5, 32; 19, 9; Mk 10, 11  12.
19 - 31. Hriech boháča spočíval v tom, že svoj majetok používal iba pre seba a nevidel biedu Lazára. – „Veľká priepasť“ je obraz, ktorým sa vyjadruje skutočnosť, že nebo a peklo sú od seba večne vzdialené. – „Abrahámovo lono“ je starozákonný výraz, zodpovedá mu „uložili ho k otcom“, čiže k patriarchom. Obraz vyjadruje blízky vzťah s Abrahámom na mesiášskej hostine.
Evanjelium podľa Lukáša