Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Lukáša

19 Zachej. – 1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

 

Podobenstvo o mínach.  11 Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. 12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ,Obchodujte, kým sa nevrátim.‘ 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ,Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. 16 Prišiel prvý a vravel: ,Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ 17 On mu povedal: ,Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ 18 Prišiel druhý a vravel: ,Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ 19 Aj tomuto povedal: ,Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ 20 Iný prišiel a hovoril: ,Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; 21 bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ 22 On mu povedal: ,Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? 23 Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ 24 A tým, čo tam stáli, povedal: ,Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ 25 Oni mu vraveli: ,Pane, veď má desať mín!‘ 26 Hovorím vám: ,Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“

 

V. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme, 19, 28 – 21, 38

 

Slávnostný vstup do Jeruzalema.  28 Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: ,Prečo ho odväzujete?‘ poviete: ,Pán ho potrebuje.‘“ 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli,  38 a volali:

 

„Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“

 

39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.“

 

Ježiš plače nad Jeruzalemom. – 41 Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

 

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu. 45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: ,Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

 

Ježiš učí v chráme. 47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.  48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

 

 
11 - 27. Mt 25, 14  30. ‒ Matúš uvádza iba podobné podobenstvo. – Mína bola minca v hodnote asi 1/2 kg striebra.
28 - 40. Mt 21, 1 - 11; Mk 11, 1 - 11; Jn 12, 12 - 19.
38. Ž 118, 26
45 - 48. Mt 21, 12 - 13; Mk 11, 15 - 17; Jn 2, 14 - 16. Jn hovorí, že Ježiš vyhnal aj na začiatku svojho účinkovania predavačov z chrámu.
Evanjelium podľa Lukáša