Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Lukáša

4 Pokúšanie na púšti. –  1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“  4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ,Nielen z chleba žije človek.‘5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“  8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu,  10 veď je napísané:

 

,Svojim anjelom dá príkaz o tebe,

aby ťa chránili,‘

11 a ,vezmú ťa na ruky,

aby si si neuderil nohu o kameň‘.“

 

 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

 

III. Ježišovo účinkovanie v Galilei, 4, 14 – 9, 50

 

Verejné vystúpenie v Galilei. –  14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

 

Ježiš v Nazarete. –  16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

 

 18 „Duch Pána je nado mnou,

lebo ma pomazal,

aby som hlásal evanjelium chudobným.

Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,

a slepým, že budú vidieť;

utláčaných prepustiť na slobodu

19 a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

 

20 Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21 A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 23 On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ 24 A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

 

Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume. –  31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. 33 V synagóge bol muž posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ 35 Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

 

Uzdravenie Petrovej testinej.  38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. 39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

 

Ďalšie uzdravenia. –  40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.  42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“  44 A kázal po judejských synagógach.

 

 

1 – 13. Mt 4, 1 – 11; Mk 1, 12 – 13.
4. Dt 8, 3.
8. Dt 6, 13.
10 – 11. Ž 91, 11 – 12.
12. Dt 6, 16.
14 – 15. Mt 4, 12 – 17; Mk 1, 14 – 15.
16 – 30. Mt 13, 53 – 58; Mk 6, 1 – 6.
18 – 19. Iz 61, 1 – 2.
31 – 37. Mk 1, 21 – 28.
38 – 39. Mt 8, 14 – 15; Mk 1, 29 – 31.
40 – 41. Mt 8, 16 – 17; Mk 1, 32 – 34.
42 – 44. Mk 1, 35 – 39.
44. Mk má „po celej Galilei“, Lk berie Judeu v širšom zmysle: všetky kraje Izraela.
Evanjelium podľa Lukáša