Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

B. Ježišove podobenstvá, 13, 1 – 52

 

13  1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. 2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.

 

Podobenstvo o rozsievačovi. –  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. 5 Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. 7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, nech počúva!“

 

Prečo hovorí v podobenstvách. –  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:

 

,Budete počúvať, a nepochopíte,

budete hľadieť, a neuvidíte.

15 Lebo otupelo srdce tohto ľudu:

ušami ťažko počujú

a oči si zavreli,

aby očami nevideli

a ušami nepočuli,

aby srdcom nechápali a neobrátili sa –

aby som ich nemohol uzdraviť.‘

 

Šťastie Ježišových učeníkov. –  16 Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. 17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

 

Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi. –  18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

 

Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou. –  24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. 25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ,Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ 28 On im vravel: ,To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ,Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ 29 On odpovedal: ,Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

 

Podobenstvo o horčičnom zrnku. –  31  Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

 

Podobenstvo o kvase. –  33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

 

 

Vysvetlenie podobenstva o kúkoli. –  34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,  35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

 

„Otvorím svoje ústa v podobenstvách,

vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

 

 36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ 37 On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 38 Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. 39 Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, 42 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

 

Podobenstvo o poklade v poli. – 44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

 

Podobenstvo o perle. – 45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

 

Podobenstvo o rybárskej sieti. –  47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. 48 Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

 

Zakončenie. – 51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

 

V. Cirkev, prvotiny nebeského kráľovstva, 13, 53 – 18, 35

 

A. Naratívna časť, 13, 53 – 17, 27

 

Ježiš v Nazarete. –  53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?  55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“  58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

 

 
1 – 9. Mk 4, 1 – 9; Lk 8, 4 – 8
3. Podobenstvo je literárny útvar, charakteristický pre evanjeliá. Je to príbeh, udalosť, najčastejšie zo života človeka, pomocou ktorého Ježiš vysvetľuje nadprirodzenú pravdu. Pre podobenstvo je príznačné, že vyzýva poslucháča, aby sa nad ním zamyslel a porovnal s ním svoj život.
10 – 17. Mk 4, 10 – 12. 25; Lk 8, 9 – 10. 18.
14 – 15. Iz 6, 9 – 10.
16. Lk 10, 23 – 24.
18 – 23. Mk 4, 13 – 20; Lk 8, 11 – 15.
24 – 30. Podobenstvo o kúkoli má iba Mt. Odpovedá v ňom na otázku o pôvode zla a zmysle zla v Cirkvi a vo svete.
31 – 32. Mk 4, 30 – 32; Lk 13, 18 – 19.

31. Podobenstvo o vzraste horčičného zrnka znázorňuje rozvoj Božieho kráľovstva na svete od skromných začiatkov až po celosvetovú veľkosť.
33. Lk 13, 20 – 21. ‒ Cirkev sa nemá len rozšíriť po svete, ale má premeniť najmä vnútorné zmýšľanie ľudí, aby boli Božími deťmi. Podobenstvo vyjadruje vnútornú silu evanjelia. „Miera“ je 13,09 l.
34. Mk 4, 34 – 35.
35. Ž 78, 2.
36 – 43. Boh trpí na tomto svete dobrých i zlých ľudí, a tak to bude až do posledného súdu. Vtedy sa konečne všetko roztriedi. Týmto podobenstvom Kristus poúča, že v jeho Cirkvi budú aj hriešni členovia; ukazuje sa tu božská zhovievavosť, ktorou Boh trpí hriešnikov a dáva im čas na pokánie.
47 – 50. Podobenstvo o rybárskej sieti znázorňuje, aký osud čaká dobrých a zlých členov Cirkvi na konci sveta.
53 – 58. Mk 6, 1 – 6; Lk 4, 16. 24.
55 – 56. O Ježišových „bratoch“ pozri poznámku k 12, 46. Tu spomínané Ježišove „sestry“ boli podobne ako „bratia“ jeho príbuznými.
58. Ježiš nekonal zázraky na želanie ľudí. Každý jeho zázrak bol znamením spásy. Konaním zázrakov dokazoval ľuďom, že v ňom sa priblížila spása. Preto na jednej strane sa žiada viera u toho, na kom mal vykonať zázrak, na druhej strane túto vieru zázrakmi udeľoval a zväčšoval. Nerobil preto zázraky tam, kde ho vopred svojou neverou odmietali.
Evanjelium podľa Matúša