Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

15 Tradície otcov. –  1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:  2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje?  4 Lebo Boh povedal: ,Cti svojho otca i matku‘ a: ,Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘  5 Vy však hovoríte: ,Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 6 ten už nemusí ctiť svojho otca.‘ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal:

 

 8 ,Tento ľud ma uctieva perami,

ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

9 No darmo si ma ctia,

lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘“

 

Čo poškvrňuje človeka. – 10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte:  11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“

12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom.  14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

 

Uzdravenie Kanaánčanky. –  21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ 25 No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ 26 On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 27 „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

 

Uzdravenia pri Galilejskom mori. – 29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. 31 A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.

 

Druhé rozmnoženie chleba. –  32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ 35 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. 36 Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.

 

1 – 20. Mk 7, 1 – 23.
2. „Obyčaje otcov“ znamená všelijaké predpisy, popridávané k Mojžišovmu zákonu. Boli to výslovne ľudské predpisy, ktoré zachovávanie zákona neobyčajne sťažovali. Ježiš vytýka, že kvôli predpisom nezachovávajú zákon.
4. Ex 20, 12; 21, 17; Dt 5, 16.
5 – 6. V Kristových časoch Židia mali vo zvyku sľubom venovať Bohu to, čo mali dávať na výživu rodičom. Tak sa syn mohol zbaviť povinnosti vydržiavať svojich rodičov a mohol im odoprieť všetku hmotnú podporu. Takýto sľub Židia pokladali za silnejší ako prirodzenú povinnosť starať sa o rodičov. Kristus takéto počínanie odsudzuje.
8. Iz 29, 13.
11. Ježiš učí, že človeka môže naozaj poškvrniť iba hriech, ktorého koreň väzí v neposlušnosti a v zlej žiadostivosti srdca. „Srdce“ (v. 18) sa tu berie v semitskom chápaní ako sídlo rozumu a vôle, teda myseľ, duch, vnútro.
14. Lk 6, 39.
21 – 28. Mk 7, 24 – 30.
32 – 39. Mk 8, 1 – 10.
Evanjelium podľa Matúša