Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

3 Kázeň Jána Krstiteľa. –  1  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti:  2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

 3 To o ňom povedal prorok Izaiáš:

„Hlas volajúceho na púšti:

,Pripravte cestu Pánovi,

vyrovnajte mu chodníky!‘“

4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med.

5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu.  6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ,Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Pokrstenie Ježiša. –  13  Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
1 – 12. Mk 1, 2 – 8; Lk 3, 3 – 18; Jn 1, 19 – 28.

1. Pustatina, na ktorej Ján Krstiteľ začal svoju činnosť, je kraj na ľavom brehu dolného Jordánu naproti Jerichu.
2. Kde Mt (ktorý píše pre kresťanov židovského pôvodu) používa výraz „nebeské kráľovstvo“, Mk a Lk (ktorí píšu pre Nežidov) majú „Božie kráľovstvo“. Židia Božie meno z úcty nevyslovovali a nahrádzali ho všeobecnejšími výrazmi.
3. Iz 40, 3.
6. Jánov krst spočíval v ponorení do vody a bol znakom duchovného očistenia. Pokrstení vyznávali svoje hriechy, čím uznali, že sú hriešni, a prejavili potrebu očistiť si svedomie i túžbu po novom živote. Jánov krst bol iba výrazom pokánia a prípravou na sviatostný krst, ktorý ustanoví Kristus.
13 – 17. Mk 1, 9 – 11; Lk 3, 21 – 22; Jn 1, 29 – 34.

13. Ježiš si žiadal prijať Jánov krst, aby nám dal príklad veľkej pokory, lebo sa týmto obradom postavil medzi hriešnikov, ktorých hriechy vzal na seba.
16. Táto scéna vyjadruje verejné predstavenie Ježiša ako Mesiáša a úradné začatie jeho prorockej činnosti (porov. Iz 42, 1).
Evanjelium podľa Matúša