Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

22 Podobenstvo o svadbe kráľovho syna. –  1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. 4 Znova poslal iných sluhov s odkazom: ,Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

7 Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 8 Potom povedal svojim sluhom: ,Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. 12 Povedal mu: ,Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel. 13 Tu kráľ povedal sluhom: ,Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘  14 Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

 

Spor o dani cisárovi. –  15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! 19 Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. 20 Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“  21 Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ 22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.

 

Spor o vzkriesení. –  23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:  24 „Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel:  32 ,Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“ 33 Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.

 

Najväčšie prikázanie. –  34 Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa 35 a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: 36 „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“  37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie.  39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

 

Kristus, Dávidov syn a Pán. –  41 Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí:

 

 44 ,Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy‘?

 

 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.

 

1 – 14. Lk 14, 16 – 24. ‒ Vinu Židov, ktorej sa dopustili odmietnutím ponúkanej spásy, Matúš znázorňuje troma podobenstvami: o dvoch synoch (21, 28 – 32), o zlých vinohradníkoch (21, 33 – 46) a o svadbe kráľovho syna (22, 1 – 14). Boh verne podľa proroctiev poslal svojho Syna najmä na dobro a spásu Židov. Oni však jeho pozvanie odmietli. Preto sa obracia na pohanov a ich pozýva do Božieho kráľovstva.
14. Slovo „mnoho“ vyjadruje všeobecnosť, podobne ako v 20, 28. „Málo“ zasa znamená, že nie každý spĺňa podmienky na pozvanie k spáse.
15 – 22. Mk 12, 13 – 17; Lk 20, 20 – 26.
21. Obraz a nápis na minci mali upozorniť farizejov na skutočný právny stav ich vlasti. Mali si uvedomiť, komu sú politicky podriadení. Všeobecná Ježišova odpoveď o plnení povinnosti voči štátu svedčí o tom, že štát a jeho predstavitelia i podľa Božieho zákona oprávnene žiadajú od podriadených poslušnosť a dane. Podľa Ježišových slov však nijaké ľudské ustanovenie nemôže zrušiť Božie požiadavky, lebo Boha máme poslúchať viac ako ľudí (Sk 4, 19).
23 – 33. Mk 12, 18 – 27; Lk 20, 27 – 40.
24. Dt 25, 5. ‒ Je to ustanovenie o švagrovskom (levirátnom) manželstve. Saducejmi prednesený údajný prípad chcel zosmiešniť Ježišovu náuku o zmŕtvychvstaní.
32. Ex 3, 6. ‒ Ježiš im odpovedá, že po vzkriesení už nebude manželstvo. Ľudstvo dosiahlo svoj cieľ. Okrem toho ak Boh je Bohom patriarchov, potom patriarchovia žijú, lebo on je Boh živých. Teda jestvuje posmrtný život a vzkriesenie.
34 – 40. Mk 12, 28 – 34; Lk 10, 25 – 28.
37. Dt 6, 5.
39. Lv 19, 18.
41 – 46. Mk 12, 35 – 37; Lk 20, 41 – 44.
44. Ž 110, 1.
45. Odpoveď je jednoduchá. Mesiáš je podľa ľudskej prirodzenosti synom Dávida, podľa božskej prirodzenosti Božím Synom.
Evanjelium podľa Matúša